Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln för granskning

Planen är belägen i den södra delen av centrala Svanesund. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och radhus samt tillhörande komplementbyggnader och parkering

Utskottet för samhällsutveckling beslutade den 12 april 2021 att godkänna detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.

Detaljplanen möjliggör ett uppförande av ca 22 nya bostäder fördelat på ett flerbostadshus i 4 våningar och sex radhus i 2,5 våningar. Tillkommande bebyggelse har anpassats till befintlig bebyggelsestruktur genom att den något högre föreslagna bebyggelsen placerats i norr, mot befintligt flerbostadshus om tre våningar samt att den lägre föreslagna bebyggelsen placerats i söder, mot befintlig villabebyggelse.

Detaljplanen avviker inte från gällande översiktsplan.

Granskning

Detaljplanen bedrivs genom ett standardförfarande och har tidigare varit på samråd mellan den 14 januari – 29 januari. Planförslaget är utställt för granskning under perioden:

26 april – 14 maj 2021

Planförslaget finns utställt i kommunhusets entré samt på kommunens webbplats - Detaljplaner under arbete.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 14 maj 2021.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller med post till Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt mail eller brev med "Granskningsyttrande: Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl." och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Avpubliceras

2021-05-15

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre