Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse Detaljplan Svanesund centrum, norra

Planområdet är beläget norr om Färjevägen i Svanesund, Orust kommun, och omfattar ett område på 6,1 hektar av fastigheten Svanesund 2:2.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och hav.

Detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder. Inom området, som i översiktsplanen är utpekat för bostäder, föreslås både förskola och bostäder. Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd

Detaljplanen bedrivs genom ett utökat förfarande. Planförslaget är föremål för samråd under tiden 11 oktober - 1 november 2021.

Planförslaget finns utställt i kommunhusets entré samt på kommunens webbplats - Detaljplaner under arbete.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 1 november 2021.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller med post till Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt mail eller brev med "Samrådsyttrande: Detaljplan för Svanesund centrum, norra" och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas via Teams den 18 oktober 2021, klockan 18:00. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor under mötet. Anmäl dig i förväg senast den 17 oktober till
mote.planenheten@orust.se

Avpubliceras

2021-11-01

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre