Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse, Miljö och byggnadsnämnden

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Svanesund 2:2

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor besvaras av Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Avpubliceras

Den 25 maj 2022.

Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Förvaringsplats för handlingar

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga för påseende hos Byggenheten, Åvägen 2-6 i Henån till och med den 30 mars 2022. Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Kungörelse

Till Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har det inkommit en ansökan om bygglov på fastigheten Svanesund 2:2 med ärendenummer MBN/2022:684. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus om 16 lägenheter samt komplementbyggnad. Ansökan utgör en planavvikelse då balkonger placeras över prickad mark och avvikelsen har en total byggnadsarea om 11 kvm.

Eventuella synpunkter mot bygglovsansökan lämnas skriftligen till

Orust kommun
Byggenheten
473 80 Henån

Återställ
Hjälp oss bli bättre