Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kungörelse - Samråd om nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Korskällans grundvattentäkt.

Orust kommun har för avsikt att fastställa ett nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Korskällans grundvattentäkt.

Organ

Orust kommunfullmäktige
Sektor samhällsutveckling

Avpubliceras

Den 30 november 2019.

Synpunkter ska vara inlämnade senast detta datum för att beaktas.

Samrådshandlingar

Under samrådstiden kommer material om föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter att finnas tillgänglig på kommunens hemsida – www.orust.se - samt i kommunhuset på Orust, Åvägen 2-6, 473 80 Henån.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor samhällsutveckling

Kungörelse

Orust kommun har för avsikt att fastställa ett nytt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Korskällans grundvattentäkt. Befintligt vattenskyddsområde, fastställt 1991, är föråldrat och följer gammal lagstiftning. Förslag är att befintligt vattenskyddsområde upphävs, samtidigt som ett nytt vattenskyddsområde fastställs enligt gällande lagstiftning. Genom att inrätta ett nytt vattenskyddsområde säkerställs det att vattentäkten kan nyttjas ur ett flergenerationsperspektiv.

Denna information är en del av ett samråd inför fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter av kommunfullmäktige på Orust kommun. Särskilt berörda bereds härmed tillfälle till information och att yttra sig i ärendet. Mer utförlig beskrivning av föreslaget vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter redovisas på Orust kommuns hemsida www.orust.se.

Eventuella synpunkter på förslaget

Synpunkter på det föreslagna vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna lämnas in skriftligen via mail till: hans.bjorkman@sweco.se, alternativt via post till: Sweco Environment/Hans Björkman, Södergatan 1, 462 34 Vänersborg. Synpunkter ska vara inkomna senast 2019-11-18.

Tekniska frågor rörande förslag till vattenskyddsområde samt skyddsföreskrifter besvaras av Hans Björkman, Sweco Environment AB, e-post: hans.bjorkman@sweco.se, telefon: 0708-65 51 02

Övriga frågor besvaras av Tony Karlsson, Orust kommun, e-post: samhallsutveckling@orust.se, telefon: 0304-33 43 81, telefontid: måndag, onsdag och fredag mellan 10:00–12:00.

Återställ
Hjälp oss bli bättre