Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Underrättelse - Detaljplan för Svanesund centrum, norra - Antagande

Detaljplan för Svanesund centrum, norra har antagits av kommunfullmäktige den 10 november 2022, § 129,

Om ni inte är nöjd med kommunfullmäktiges beslut kan ni överklaga hos mark- och miljödomstolen.

För att mark- och miljödomstolen ska kunna ta upp ert överklagande ska er skrivelse ha inkommit till Orust kommun senast 3 veckor från den 16 november 2022, då justeringen av protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingar i ärendet till mark- och miljödomstolen.

I skrivelsen ska anges vilket beslut ni önskar överklaga. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-11-10

Paragrafer

129

Avpubliceras

2022-12-09

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Ansvarig för underrättelsen

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre