Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Underrättelse - Detaljplan för Svanesund centrum, norra - för granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 april 2022 att godkänna detaljplan för Svanesund centrum, norra för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.

Planområdet är beläget norr om Färjevägen i Svanesund, Orust kommun och omfattar ett område på 6,1 hektar på del av fastigheten Svanesund 2:2.

Detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen då ett större område än det utpekade är aktuellt för bostäder. Inom området som i översiktsplanen är utpekat för bostäder föreslås både förskola och bostäder. Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Samråd ska inte ske med ett annat land.

Detaljplanen bedrivs genom ett utökat förvarande och har tidigare varit på samråd.
Planförslaget är utställt för granskning under perioden 5 maj - 26 maj.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 26 maj 2022.

Yttranden skickas till e-post samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån. Märk din e-post eller brev med "Granskningsyttrande: Detaljplan för Svanesunds centrum, norra" och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handlingar finns tillgång till i rutan Relaterad information

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-27

Paragrafer

109

Avpubliceras

2022-05-26

Förvaringsplats för protokoll

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarig för underrättelsen

Elisabeth Martinsson

Återställ
Hjälp oss bli bättre