Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss, därför är det viktigt för oss att vara öppna om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Det är självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men det kan även vara en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Foto kan vara en personuppgift om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad är en behandling av en personuppgift

En behandling av dina personuppgifter är det som vi gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi tar emot, sorterar och bearbetar dina personuppgifter när du ställer dig i barnomsorgskö, lånar böcker, söker bygglov, lämnar medborgarförslag eller är elev i våra skolor.

Rättslig grund

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Inom kommunal verksamhet utgörs de rättsliga grunderna vanligtvis av allmänt intresse, myndighetsutövning, eller rättslig förpliktelse.

Dina rättigheter

Du äger dina personuppgifter och enligt dataskyddsförordningen har du rättigheter som vi måste följa. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.

Vem kontaktar du

I första hand kontaktar du den nämnden som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.

När du har synpunkter på vår behandling kontaktar du kommunens dataskyddsombud.

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi har kvar dina personuppgifter så länge som det finns ett syfte med att ha kvar informationen.

Hur länge dina uppgifter ska sparas finns i våra dokumenthanteringsplaner. För varje behandling ska en värdering av informationen göras med hänsyn till uppgiftens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt den långsiktiga betydelsen för framtida forskning.

Svensk lagstiftning styr

De grundläggande bestämmelserna hur länge vi ska spara dina personuppgifter finns i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Vi är dessutom skyldiga att behålla personuppgifter enligt krav från olika lagar som patientdatalagen, socialtjänstlagen och bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter

Dina personuppgifter är tillgängliga för de personer som behöver dem för sina arbetsuppgifter.

Enligt lag kan vi vara skyldiga att dela dina uppgifter med andra myndigheter som polisen eller skatteverket.

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att alla har rätt till insyn i och tillgång till information om kommunens verksamhet. När dina personuppgifter ingår i en allmän handling är vi skyldiga att lämna ut dem, om det inte strider mot dataskyddslagstiftning eller dina uppgifter är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Relaterad information

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den nämnden som behandlar dina uppgifter.

Återställ
Hjälp oss bli bättre