Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

LEVA Orust

Vi vill genom dialog snarare än regler underlätta för markägare att göra bra miljöåtgärder. Projektet finansieras helt av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar än så länge sex mindre avrinningsområden på Orust.

Flygfoto som visar en del av Stigfjorden och södra Orust.

Stigfjorden, fotograf Lars Lundborg @Videomakers

Projektet drivs sedan 2019 och projektets pilotområde omfattar sex mindre avrinningsområden på Orust. Områdena avvattnas till sjöarna Grindsbyvattnet och Rödsvattnet samt åarna Varekilsån, Kärrebergsån, Hagaån och Strane Å. Kustvattnen runt Orust består till stor del av trånga fjordar som hyser stora naturvärden men som samtidigt är känsliga för störningar. Övergödning har länge varit ett känt problem i området.

Mål med projektet

Vårt mål med projektet är att skapa ett positivt och engagerat åtgärdssamarbete med lantbrukare och andra lokala aktörer. Genom att väcka idéer och sedan hjälpa till att få dem förverkligade, hoppas vi kunna öka åtgärdstakten mot övergödningen.

Vad vi gör

Vi försöker hitta orsakerna till övergödning och hur vi tillsammans kan komma överens om åtgärder. Som utgångspunkt har vi alltid konceptet som Greppa Näringen arbetat med i många år – att växtnäringen ska tas upp av grödan, inte läcka ut i vattnet. I arbetet tas lokala kunskaper till vara, men vi samverkar även med organisationer som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och 8+fjordar. Vid behov anlitas experter för utredningar och utformning av åtgärder.

När åtgärder utformas så försöker vi alltid se vilka mervärden som kan hittas, som nyttor för jordbruksproduktion, biologisk mångfald och friluftsliv. När en markägare är överens med oss om orsak och åtgärd, så hjälper vi till med hela byråkratin. Allt från att hitta finansiering till att skaffa eventuella tillstånd och entreprenörer som kan utföra åtgärden. I många fall behöver markägaren inte lägga några egna pengar alls.

Här är några exempel på åtgärder som LEVA Orust hjälpt till med.

Strukturkalkning av åkermark
Fosfordamm
Flödesutjämning för mindre översvämning och uttorkning
Återmeandring
Satellitbrunnar för gödsel

Vad du kan göra

Om du som läser detta har egna idéer kring vad som borde göras, eller vill veta mer om vad vi gör, tveka inte att höra av dig. Dina kunskaper och lokalkännedom är A och O för att vi ska kunna skapa en bättre framtid för våra barn och barnbarn.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Återställ
Hjälp oss bli bättre