Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kvalitetsarbete skola och förskola

Vi arbetar med utveckling och vi rapporterar in nyckeltal till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB) för Skolverkets räkning. Nationella jämförelser tas fram av Skolverket och SKL. Vi sammanställer jämförelser med närliggande kommuner och gör egna enkäter.

Välja skola

På Skolverkets webbplats Välja skola presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultat. Där kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Relaterad information

Öppna jämförelser

Samtliga nyckeltal från Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser.

Orust är näst Bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018.

Sveriges bästa skolkommuner

Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att visa på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Till grund för rankingen ligger bland annat kriterier som lärartäthet, lärarnas utbildning, lön och elevernas resultat.

Enkäter

Enkäter är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet att utvärdera och utveckla vår verksamhet. Frågorna berör lust att lära, medinflytande, trivsel och trygghet, samt barn/elevernas utveckling mot målen. I enkäten för skolan ingår också frågor för nationella jämförelser.

Nedan redovisas via länkarna totalresultatet för elevenkäterna inom vår kommunala skola och föräldrarnas syn på vår kommunala förskola.

Hitta Drivet, studiemotivation och genusmönster i grundskolan

I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi identifierat att pojkarnas skolresultat avviker betydligt mer än riket jämfört med flickorna.

Under 2017 och 2018 har vi haft samarbete med Högskolan Väst och Dals-Ed som har samma problemställning. Tillsammans har vi på vetenskaplig grund tagit oss an problematiken. Detta för att identifiera och belysa situationer i hela det sociala sammanhanget som påverkar skolprestationer.

Digitaliseringen och digitala lärresurser

Som lärare och elev i Orust kommun ska man veta att Orust kommunala förskolor och skolor vill vara i framkant kring digitaliseringens möjligheter att ta vara på dessa. Vi började 2012 vår 1-1 satsning i grundskolan och gymnasiet. Denna satsning har byggts ut och idag har alla elever ett eget digitalt verktyg från årskurs 3.

Lärarna har sitt eget personliga digitala verktyg och får kontinuerlig kompetensutbildning och lärande har centrala stödfunktioner. Under hösten 2018 börjar satsningen på att varje förskolepedagog får tillgång till en personlig Ipad för att främja användningen av digitala verktyg i förskolan. De flesta skolorna har interaktiva skrivtavlor och förskolorna har väl försetts med projektorer.

Då lärarna ville ta ytterligare steg i digitaliseringen, gjordes en utvärdering under våren 2018 av digitala läromedel. Beslutet blev att gå vidare med införande av detta i grundskolan under hösten 2018. Sedan tidigare finns det digitala stödresurser kommunövergripande i form av talsynteser, inlästa läromedel och plattformar för att följa upp elevernas lärprocesser.

Under hösten 2018 har en programmeringsresurs upprättas för att möta behovet kring programmering i skolan i enlighet med de nya skrivningarna i läroplanen.

Läslyftet och matematiklyftet

Tillsammans men kollegor utvecklar lärarna sin undervisning kring språk-, läs- och skrivdidaktik och matematik med stöd av handledare och Skolverket för lärare och förskollärare. Båda lyften är uppbyggda på likartat sätt. Tanken är att du läser forskning och artiklar, diskuterar planerar tillsammans, prövar i klassrummet och återkopplar till varandra hur utfallet blivit.

Alla grundskolor och förskolor har genomgått matematiklyftet. Efter ett par år har nu alla grundskolor avslutat Läslyftet våren 2018. Under hösten 2018 påbörjas Läslyftet i alla kommunens förskolor. 

Attraktiva lärmiljöer

Orust kommun har investerat i sina förskolor och skolor. Idag håller flertalet av skolorna hög standard och det finns en nybyggd förskola i Henån. Det finns planer gällande renovering av vissa enheter och en nybyggnation av en förskola i Svanesund.

Lärande i det digitala samhället

Fokus har varit och är kring digitala verktyg och hur vi kan använda dessa i lärandet. Detta med anledning av den 1-1 satsning som pågått och utökats under ett antal år. Nu har alla elever från årskurs 3 ett digitalt verktyg i Orust kommun. Nu har vi bland annat fokus på kompetensutbildning kring digitala läromedel som har införskaffats.

Två kvinnor programmerar

Lärande i det digitala samhället

Utvecklingsprojekt

Våra lärare har uppmuntrats att ensamma eller i samverkan, utifrån ett underifrånperspektiv, få möjlighet att testa nya metoder för att utveckla verksamheten. Syftet var att nå ökad kunskap som ett led att nå måluppfyllelse främst inom våra prioriterade målområden lust att lära, normer och värden, barn- och elevers utveckling mot målen, samt medinflytande.

 • Programmering med appar och robotar
 • Storyline, skapar en berättelse och arbetar kring tillsammans. Praktiskt inriktat.
 • Praktisk matematik, Numicon ett praktisk matematikmaterial som använts främst inom grundsärskolan
 • Pulsträning, att träning ger bättre förmåga att lära sig
 • Ny inskolningsmetod inom förskolan, mindre intryck och färre vuxenkontakter
 • Grey of the Day, mikrolektioner med ledtrådar, kunskap kopplat i ett sammanhang
 • Big 5, arbetar med elevernas olika förmågor
 • Utomhus och äventyrspedagogik
 • Utveckling av kamrat- och självbedömning vid formativ bedömning
 • Ökad måluppfyllelse i matematik genom intensivundervisning
 • Gruppspel med enkla instrument
 • Rörelse i klassrummet, att träning ger bättre förmåga att lära sig
Återställ
Hjälp oss bli bättre