Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kvalitetsarbete skola och förskola

Vi arbetar med utveckling och vi rapporterar in nyckeltal till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statistiska Centralbyrån (SCB) för Skolverkets räkning. Nationella jämförelser tas fram av Skolverket och SKR. Vi sammanställer jämförelser med närliggande kommuner och gör egna enkäter.

Välja skola

På Skolverkets webbplats Välja skola presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultat. Där kan du söka efter och jämföra skolor. Syftet är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Relaterad information

Öppna jämförelser

Samtliga nyckeltal från Sveriges kommuner och regioner (SKR) Öppna jämförelser.

Orust placerade sig som näst Bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018. 2019 hamnade Orust på 56 plats.

Sveriges bästa skolkommuner

Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att visa på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Till grund för rankingen ligger bland annat kriterier som lärartäthet, lärarnas utbildning, lön och elevernas resultat.

Enkäter

Enkäter är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet att utvärdera och utveckla vår verksamhet. Frågorna berör lust att lära, medinflytande, trivsel och trygghet, samt barn/elevernas utveckling mot målen. I enkäten för skolan ingår också frågor för nationella jämförelser.

Nedan redovisas via länkarna totalresultatet för elevenkäterna inom vår kommunala skola och föräldrarnas syn på vår kommunala förskola.

Mindre barngrupper i förskolan

2016 införde Skolverket riktmärken för barngruppers storlek. Forskning visar hur viktigt det är att barnen har färre relationer under dagen för att barnen ska må bättre och få bättre förutsättningar att lära i förskolan.

Under 2019 har en verksamhetsutvecklare arbetat med och processat tillsammans med förskolorna och dess personal kring den nya läroplanen, förståelsen av vad mindre barngrupper innebär, hur man kan organisera sig, yrkesrollernas uppdrag, hur man ska tänka kring lärmiljöer, hur lokaler ska nyttjas och hur detta ska gå till på respektive förskola utifrån dess förutsättningar.

Mindre barngrupper innebär att barnen vistas stadigvarande i mindre grupper under större delen av dagen, men i huvudsak med samma resurser organiserade på ett annat sätt. Några förskolor har börjat arbeta enligt denna modell och arbetet att nå målbilden med mindre barngrupper kommer att fortsätta under år 2020.

Hitta Drivet, studiemotivation och genusmönster i grundskolan

I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi identifierat att pojkarnas skolresultat avviker betydligt mer än riket jämfört med flickorna.

Under 2017 och 2018 har vi haft samarbete med Högskolan Väst och Dals-Ed som har samma problemställning. Tillsammans har vi på vetenskaplig grund tagit oss an problematiken. Detta för att identifiera och belysa situationer i hela det sociala sammanhanget som påverkar skolprestationer.

Under 2019 påbörjades Hitta Drivet - fas 2, benämnt förändringslaboratorium, där lärdomarna från Hitta Drivet övergår i konkreta handlingar på skolorna där man prövar nya arbetssätt. Fas 2 kommer att pågå under hela 2020 och omfatta alla grundskolor.

Digitaliseringen och digitala lärresurser

Som lärare och elev i Orust kommun ska man veta att Orust kommunala förskolor och skolor vill vara i framkant kring digitaliseringens möjligheter att ta vara på dessa. Vi började 2012 vår 1-1 satsning i grundskolan och gymnasiet. Denna satsning har byggts ut och idag har alla elever ett eget digitalt verktyg från årskurs 3.

Lärarna har sitt eget personliga digitala verktyg och får kontinuerlig kompetensutbildning och lärande har centrala stödfunktioner. Under hösten 2018 börjar satsningen på att varje förskolepedagog får tillgång till en personlig Ipad för att främja användningen av digitala verktyg i förskolan. I början av 2020 kommer alla ha en personlig iPad. Förskolan har tillgång till Polyglutt som är en bilderboktjänst för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Flera av böckerna kan även bli upplästa på andra språk än svenska för att främja språkutvecklingen för de som har ett annat modersmål.

De flesta av skolorna har interaktiva skrivtavlor och förskolorna är välförsedda med projektorer.

Då lärarna ville ta ytterligare steg i digitaliseringen, gjordes en utvärdering under våren 2018 av digitala läromedel. Beslutet blev att gå vidare med införande av detta i grundskolan under hösten 2018. Sedan tidigare finns det digitala stödresurser kommunövergripande i form av talsynteser, inlästa läromedel och plattformar för att följa upp elevernas lärprocesser.

För att tjänsterna, förutom att vara säkra, ska vara lätta att använda är målsättningen "single sign on" lösningar för eleverna och personal så att de enkelt når de digitala tjänsterna utan att komma ihåg olika användarnamn och lösenord. Vårdnadshavare kan komma åt lärplattform, frånvaroanmälan och barnomsorgstjänster via BankID.

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att digitalisera hela elevhälsan för att kunna dokumentera digitalt och i en säker certifierad it-miljö. I nuläget dokumenteras mycket i pappersform. Under 2020 kommer lärare på skolorna få tillgång till systemet för säker dokumentation.

Under hösten 2018 har en programmeringsresurs upprättas för att möta behovet kring programmering i skolan i enlighet med de nya skrivningarna i läroplanen.

Läslyftet och matematiklyftet

Tillsammans men kollegor utvecklar lärarna sin undervisning kring språk-, läs- och skrivdidaktik och matematik med stöd av handledare och Skolverket för lärare och förskollärare. Båda lyften är uppbyggda på likartat sätt. Tanken är att du läser forskning och artiklar, diskuterar planerar tillsammans, prövar i klassrummet och återkopplar till varandra hur utfallet blivit.

Alla grundskolor och förskolor har genomgått matematiklyftet. Efter ett par år har nu alla grundskolor avslutat Läslyftet våren 2018. Under hösten 2018 påbörjas Läslyftet i alla kommunens förskolor. 

Attraktiva lärmiljöer

Orust kommun har investerat i sina förskolor och skolor. Idag håller flertalet av skolorna hög standard och det finns en nybyggd förskola i Henån. Det finns planer gällande renovering av vissa enheter och en nybyggnation av en förskola i Svanesund.

Lärande i det digitala samhället

Fokus har varit och är kring digitala verktyg och hur vi kan använda dessa i lärandet. Detta med anledning av den 1-1 satsning som pågått och utökats under ett antal år. Nu har alla elever från årskurs 3 ett digitalt verktyg i Orust kommun. Nu har vi bland annat fokus på kompetensutbildning kring digitala läromedel som har införskaffats.

Två kvinnor programmerar

Lärande i det digitala samhället

Utvecklingsprojekt

Våra lärare har uppmuntrats att ensamma eller i samverkan, utifrån ett underifrånperspektiv, få möjlighet att testa nya metoder för att utveckla verksamheten. Syftet var att nå ökad kunskap som ett led att nå måluppfyllelse främst inom våra prioriterade målområden lust att lära, normer och värden, barn- och elevers utveckling mot målen, samt medinflytande.

 • Programmering med appar och robotar
 • Storyline, skapar en berättelse och arbetar kring tillsammans. Praktiskt inriktat.
 • Praktisk matematik, Numicon ett praktisk matematikmaterial som använts främst inom grundsärskolan
 • Pulsträning, att träning ger bättre förmåga att lära sig
 • Ny inskolningsmetod inom förskolan, mindre intryck och färre vuxenkontakter
 • Grey of the Day, mikrolektioner med ledtrådar, kunskap kopplat i ett sammanhang
 • Big 5, arbetar med elevernas olika förmågor
 • Utomhus och äventyrspedagogik
 • Utveckling av kamrat- och självbedömning vid formativ bedömning
 • Ökad måluppfyllelse i matematik genom intensivundervisning
 • Gruppspel med enkla instrument
 • Rörelse i klassrummet, att träning ger bättre förmåga att lära sig
Återställ
Hjälp oss bli bättre