Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Årsredovisning 2016

Kommunens resultat blev ett plus på 6,5 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var dock plus 11,5 miljoner vilket innebär en avvikelsen mot budget på minus 5 miljoner.

Nämndernas budgetavvikelser blev till minus 4,2 miljoner. Den största posten var förvaltningsområde omsorg med en budgetavvikelse på minus 21,7 miljoner kronor. En fördjupad analys av kostnaderna genomförs och andra åtgärder har startat för att komma till rätta med den ekonomiska utvecklingen inom förvaltningsområdet. Övriga förvaltningar/förvaltningsområden redovisade positiva budgetavvikelser.

Investeringarna uppgick till 118,7 miljoner kronor, vilket var lägre än den budgeterade nivån på 207,1 miljoner. Avvikelsen beror i första hand på att investeringar har flyttats fram eller uteblivit. Bland de större investeringarna kan nämnas vatten- och avloppsledning Henån-Slussen, den nybyggda Bagarevägens förskola, ombyggnad av Ängås skola, åtgärder på Henåns skola samt räddningsfordon.

Uppföljningen av målen visar att vi är på god väg att uppnå flera av kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Mer än hälften av uppdragen är slutförda, vilket visar på ett aktivt arbete i stora delar av organisationen för att bidra till måluppfyllelsen. Två av fyra prioriterade mål som fastställdes av kommunfullmäktige är uppfyllda och övriga uppnår verksamheterna i de närmaste åren.

Tre av kommunens fyra finansiella mål uppnåddes. Det mål som inte nåddes var den ekonomiska resultatnivån för kommun. Resultatet för koncernen uppgick till 8,4 miljoner. I koncernen ingår förutom kommunen, Stiftelsen Orustbostäder som redovisade ett positivt resultat om 1,9 miljoner kronor.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre