Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Årsredovisning 2018

Vi har ett resultat för 2018 som visar ett överskott på 50,4 miljoner kronor. Det var tredje året i rad med positivt resultat och det högsta på 10 år.

Nettokostnader graf med karta

Under 2018 fick vi in 932 miljoner kronor i skatt och statsbidrag som fördelades till verksamheterna. 88 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg (lila) och Lärande (grönt).

Det budgeterade resultatet för 2018 uppgick till plus 33,6 miljoner kronor. Årets resultat blev 16,8 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.

Nämndernas budgetöverskott uppgick sammanlagt till plus 12 miljoner kronor (1,4 %). Omsorgen redovisade dock ett större budgetunderskott om minus 20,1 miljoner kronor (-5,6 %). Ett stort omställningsarbete pågår inom sektorn för att sänka kostnaderna. Nettokostnaderna har minskat inom sektorns samtliga verksamheter, dock inte i den utsträckning som var förväntad. Tack vare bland annat en försäljning av en stor tomt i Tuvesvik klarade kommunen att behålla sin budgeterade resultatnivå och mer därtill.

Nettoinvesteringarna uppgick till 64,1 miljoner kronor, vilket var lägre än den budgeterade nivån på 187,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror i första hand på att många stora investeringar har blivit framflyttade. Bland våra större investeringar under året kan nämnas vatten- och avloppsledningar i Slussen och Ellös, ombyggnation av kommunhuset, fiberstamnät, ångbåtsbryggan i Edshultshall, byte av värmekälla på Ängsvikens särskilda boende samt förstärkningsåtgärder kring ån i Henån.

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och mål för verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Måluppfyllelsen var god för såväl finansiella mål som mål för verksamheten. Samtliga fyra finansiella mål uppnåddes och samtliga övergripande verksamhetsmål uppnåddes helt eller delvis. Tre av nio övergripande verksamhetsmål uppnåddes helt och sex av nio uppnåddes delvis eller nästan. Sammantaget uppfyllde kommunen sin egen definition om god ekonomisk hushållning.

Resultatet för hela koncernen var positivt och uppgick till 70,6 miljoner kronor. I koncernen ingår Stiftelsen Orustbostäder som redovisade ett positivt resultat om 20,1 miljoner kronor. Resultatet för stiftelsen avser bland annat omföring av obeskattade reserver samt erhållen försäkringsersättning för branden i Ellös.

Arbetsmiljö och Personalbokslut

Varje år gör vi en sammanfattning av föregående års arbetsmiljö i form av ett Arbetsmiljö och Personalbokslut. Detta görs bland annat för att säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker till kommunstyrelsen som är ytterst ansvariga för vår arbetsmiljö.

Återställ
Hjälp oss bli bättre