Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Årsredovisning 2019

Resultatet för 2019 blev ett överskott på 20,8 miljoner kronor. Det var 1,7 miljoner lägre än det budgeterade resultatet som uppgick till 22,5 miljoner kronor.

Det var fjärde året i rad med positivt resultat. Trots något lägre nivå än planerat ligger det i nivå med målen om god ekonomisk hushållning.

Verksamheternas budgetavvikelse uppgick till minus 10 miljoner kronor. Det motsvarar ca 1 % av nettobudgeten. Sektor omsorg redovisade ett större budgetunderskott om minus 17,2 miljoner kronor. Även sektor miljö och bygg redovisade i förhållande till sin nettobudget en större avvikelse på minus 1,5 miljoner kronor. Övriga sektorer redovisade överskott eller ett mindre underskott.

Verksamheternas samlade underskott mot budget kompenserades av lägre kostnader för pensioner, arbetsgivaravgifter och en lägre semesterlöneskuld, sammanlagt 9 miljoner kronor lägre än budget. Skatteintäkter och statsbidrag blev 4 miljoner kronor bättre än budget.

Investeringarna blev något lägre än budgeterat, utfallet blev 94 miljoner av budgeterat 119 miljoner. De största investeringarna under året var vatten och avloppsutbyggnaden i Slussen och på Rossö, ledningsförnyelse av vatten och avlopp i Ellös, trafiksäkerhetsåtgärder vid Varekils skola, ombyggnad av Strandgårdens och Ängsvikens äldreboende samt inköp av nya räddningsfordon.

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ange både finansiella mål och mål för verksamheten för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Måluppfyllelsen var god eller delvis god för såväl finansiella mål som mål för verksamheten. Samtliga fyra finansiella mål uppnåddes och av de nio övergripande verksamhetsmålen uppnåddes ett mål helt och åtta delvis. Sammantaget uppfyllde kommunen sin egen definition om god ekonomisk hushållning.

Resultatet för koncernen var positivt och uppgick till 32,5 miljoner kronor. I koncernen ingår förutom kommunen, Stiftelsen Orustbostäder som redovisade ett positivt resultat om 11,7 miljoner kronor (budget 5,2 mnkr). Resultatet förklaras främst av erhållen försäkringsersättning för branden i Henån.

Arbetsmiljö och Personalbokslut

Varje år gör vi en sammanfattning av föregående års arbetsmiljö i form av ett Arbetsmiljö och Personalbokslut. Detta görs bland annat för att säkerställa att en återkoppling av arbetsmiljön sker till kommunstyrelsen som är ytterst ansvariga för vår arbetsmiljö.

Återställ
Hjälp oss bli bättre