Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-08-25

Budget 2017

På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni antogs budget för 2016 med plan för 2017 och 2018.

Relaterad information

Det innebär att nämnder och utskott får 7 riktade uppdrag att arbeta med under fem strategiska mål för planperioden.

Det budgeterade resultatet uppgår till 32,3 miljoner kronor år 2017, vilket utgör cirka 3,9 procent av verksamheternas nettokostnader. Skattesatsen uppgår till 23,61 kr per skattekrona, vilket innebär en ökad skattesats med 90 öre jämfört med 2016. Budgetförslaget förutsätter vissa höjningar av taxor och avgifter.

I budgeten har verksamheterna tillförts medel enligt resursfördelningsmodell samt för vissa satsningar inom stab, bygg- och miljö samt ungas fritid, kultur, kompensation för kapitalkostnader mm. Budgetförslaget förutsätter samtidigt åtgärder för att minska kostnaderna totalt inom kommunens verksamheter med cirka 1,7 procent.

Kommunen är inne i en investeringsintensiv period. Många investeringar har påbörjats som behöver slutföras under planperioden. En tydlig prioritering och begränsning av pågående och planerade investeringar har gjorts, och utifrån behovet på över 300 mkr har 162,4 mkr budgeterats för år 2017 (brutto). Motivet till en begränsning av investeringsnivån är att ökad låneskuld innebär en ökad ekonomisk belastning, vilket tar resurser från kommunens verksamheter. Totalt under perioden mellan 2017 till 2019 beräknas kommunen investera brutto för 478,8 mkr. Investeringarna är relativt väl fördelade under planperioden. Investeringarna kommer inte att kunna finansieras fullt ut med skatteintäkter och investeringsinkomster, utan kommunen måste öka upplåningen för att finansiera investeringarna.

De större investeringarna är vatten- och avlopp samt väghöjning kring exploateringsområden Kungsviken, översvämningsåtgärder inklusive byte av bryggdäck, pir och muddring i Henån, utbyggnad av vattenledning vid Rossö, överföringsledning mellan Henån och Slussen, räddningsfordon, ombyggnation av kommunhuset samt utbyggnad av bredbandsstrukturen.

Budgeten är lagd utifrån ett långsiktigt perspektiv med ett positivt resultat över hela planperioden. Vi har tagit hänsyn till de demografiska förändringar som gäller för Orust. Det innebär att vi fördelar våra resurser utifrån att de äldre blir fler och eleverna i grundskolan blir färre. Kommande år ger detta en ökning av medel till omsorgen för att tillgodose behovet av särskilda boenden och hemtjänst. För lärandet minskar elevunderlaget i grundskolan från 2018, vilket då medför en minskning av ramen. Däremot ökar antalet förskolebarn. I budgeten för 2017 finns medel som täcker en utökning av barnomsorgen i Svanesundsområdet.

Alla verksamheter har lämnat förslag på anpassningar för att nå en budget i balans. I budgeten har den politiska ledningen utgått från dessa förslag motsvarande effektiviseringar på runt 1,7 %. Vår bedömning är att det också krävs ökade intäkter för att nå en stabil ekonomi över hela planperioden. Samtidigt som vi möter den demografiska utmaningen måste vi också skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Vi har övervägt olika alternativ till intäktsökningar. Arbete pågår kring försäljningar av fastigheter, servitutslösningar och arrenden. En omfattande försäljning av fastigheter ger möjligheter till att sänka kommunens låneskuld, men kan också generera höjda driftskostnader. Vår bedömning är att en stabil ekonomi över åren, med möjlighet för tillväxt och utveckling, kräver en höjning av skattesatsen.

Med ökade intäkter får vi medel till strategiska insatser och utvecklingstjänster. Vi kan också stärka arbetet för våra ungdomar och inom den kulturella sektorn. Viktigt är även att heltidsprojektet fullföljs. En genomlysning och utveckling av lokaltrafiken ska prioriteras.

En budget beskriver den verksamhet som i förväg planeras utifrån ett antal antaganden. Det är sällan alla dessa antaganden till fullo slår in. Flera faktorer finns som ökar osäkerheten i budgeten, t ex eventuell räntehöjning och nivån på statliga bidrag beroende på flyktingmottagandet i kommunen och i riket. Kommunstyrelsens medel till förfogande ska i första hand användas för att möta dessa osäkerhetsfaktorer.

Återställ
Hjälp oss bli bättre