Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-01

Budget 2018

På kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-08-24 antogs budget för 2018 med plan för 2019 och 2020.

Relaterad information

Förslaget innebär att nämnderna får nio övergripande mål att arbeta med under tre målområden. Dessutom ges sju riktade uppdrag under planperioden utifrån den politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå.

Det budgeterade resultatet uppgår till 33,6 miljoner kronor år 2018, vilket utgör cirka 3,8 procent av verksamheternas nettokostnader. För det två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 2 % (ca +18 mkr) av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en oförändrad skattesats om 23,61 kr per skattekrona för hela planperioden. Budgetförslaget förutsätter vissa höjningar av taxor och avgifter.

I budgeten har verksamheternas budgetram justerats utifrån volym- och kvalitetsförändringar. Det innebär att vi fördelar våra resurser utifrån befolkningsförändringar, till exempel fler äldre som behöver hemtjänst och fler barn i barnomsorgen. För att kunna möta den demografiska förändringen och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling, behöver kostnadsanpassningar göras. Anpassningar till en minskad kostnadsram, likt andra jämförbara kommuner med samma förutsättningar, genomförs successivt utifrån en beslutad handlingsplan inom förvaltningsområde omsorg under hela planperioden. En övergripande budgetanpassning ska ske inför 2019 med -1 % samt för 2020 med -2 % för alla verksamheter förutom omsorg som följer sin framtagna handlingsplan.

Investeringsbudgeten uppgår till 187,4 miljoner kronor år 2018. Snittet på investeringsnivån över planperioden 2018-2020 uppgår till 160,4 mkr per år. Drygt häften av investeringsnivån avser affärsdrivande verksamhet (Vatten och avlopp, renhållning och fjärrvärme). De största investeringarna inom skattefinansierad verksamhet är anpassningar av befintliga lokaler till ny verksamhet, gång- och cykelvägar, IT- investeringar, exploateringar samt översvämningsåtgärder. Inom affärsdrivande verksamhet är ombyggnation av Ellös avloppsreningsverk, utbyggnad av vattenledning vid Rossö, samt vattenledningar från exploateringsområden stora investeringsprojekt.

Den fortsatt höga investeringsnivån gör att viss nyupplåning är fortsatt nödvändig. Låneskulden beräknas öka från 740 mkr år 2016 till 972 mkr år 2020.

Återställ
Hjälp oss bli bättre