Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-11-23

Budget 2019

På kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-08 antogs den nya politiska majoritetens budget för 2019 med plan för 2020 och 2021.

Den nya politiska majoriteten består av Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna. Det nya budgetförslaget har ersatt beslutet om budget från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 augusti.

Relaterad information

Nya majoritetens budget för 2019 med plan för 2020 och 2021 innebär att nämnderna får nio övergripande mål att arbeta med under tre målområden. Dessutom ges 22 riktade uppdrag under planperioden utifrån den politiska plattformen. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå, liksom balanskravet.

Det budgeterade resultatet uppgår till ett överskott om 22,5 miljoner kronor år 2019, vilket utgör 2,5 % av verksamheternas nettokostnader. För det två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 3,1% (+28,4 miljoner kronor ) respektive 2 % (+18,5 miljoner kronor) av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 25 öre per år under planperioden, vilket innebär en skattesats på 23,36 kronor per skattekrona för 2019 och 22,86 kronor år 2021. Budgetförslaget förutsätter vissa höjningar av taxor och avgifter, som beslutas i de flesta fall som separata ärenden i kommunfullmäktige.

Nämndernas och sektorernas ramar har sin grund i dels tidigare beslutad budget för 2018-2020, där såväl neddragningar som utökningar av ramarna till följd av demografi eller ambitioner har gjorts samt nya justeringar för demografiförändringar och politiska prioriteringar för perioden 2019-2021.

Politiska prioriteringar görs för att utveckla digitala lösningar inom samtliga verksamheter med 1,7 miljoner kronor per år under planperioden. Från år 2019 satsas 1 miljoner kronor på att införa fri kollektivtrafik, så kallade seniorkort för +65 år. Heltidsprojektet förlängs till slutet av 2019, vilket innebär att 0,3 miljoner kronor tillförs projektorganisationen. Sektor omsorg tillförs 7,2 miljoner kronor 2019, varav 6 miljoner kronor avser att täcka högre kostnader för inhyrda konsulter inom individ och familjeomsorgen, 1 miljoner kronor för högre kostnader inom äldreomsorgen samt 0,2 miljoner kronor för höjd habiliteringsersättning. Eventuella merkostnader till följd av införandet av heltidsprojektet inom omsorgen finns budgeterat centralt i potten ofördelad budget. I potten ofördelad budget finns också budgetkompensation under året för pris- och löneökningar, kapitalkostnadsökning, högre kostnader för hyror, lokalvård och kost med mera.

Arrendeavgifter för lägenhetsarrende gällande sjöbod, brygga och uthus sänks. Det innebär en minskad intäkt för sektor samhällsutveckling med 1,2 miljoner kronor per år, som får hanteras inom befintlig ram.

Sektorerna behöver ständigt se över sin verksamhet och arbeta med effektiviseringar för att möta kommande kostnadsökningar till följd av bland annat förändrad demografi. Kostnadsanpassningar fortsätter inom omsorgen enligt tidigare beslut och handlingsplan. Totalt uppgår budgetminskningen till 7,9 miljoner kronor 2019 och ytterligare 6,7 miljoner kronor 2020. Övriga sektorer ska minska sina nettokostnader med 1 % per år 2019 och 2020 (4,8 miljoner kronor per år) enligt tidigare beslutad budget 2018-2020.

Dessutom får kommunchef i uppdrag att minska kommunens kostnader med 5 miljoner kronor per år 2019 och 2020 samt 7 miljoner kronor år 2021. Detta uppdrag berör inte sektor omsorg. Uppdraget innebär att med invånarnas grundläggande behov i fokus se över antal projekt, organisation, verksamhet, processer och prioriteringar för att på sikt möjliggöra en verksamhet i balans med fokus på kärnverksamheten.

Investeringsbudgeten uppgår till högst 80 miljoner kronor år 2019, högst 60 miljoner kronor år 2020 och högst 75 miljoner kronor 2021. Det finns inget behov av nyupplåning under planperioden. Planerad amortering av låneskulden beräknas till totalt 136 miljoner kronor under planperioden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre