Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Budget 2020

På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-22 antogs den politiska majoritetens budget för 2020 med plan för 2021 och 2022.

I budgeten ger fullmäktige de ekonomiska ramar som varje sektor får att bedriva verksamhet för samt mål för verksamheten och ekonomin. Under hösten beslutar nämnderna om detaljbudget och uppdragsdokument för 2020.

Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 innebär bland annat sänkt skatt med 25 öre per år under hela planperioden.

Det ger en skattesats på 23,11 kronor per skattekrona för 2020 och 22,61 kronor för år 2022. Det budgeterade resultatet ger ett överskott på 36,7 miljoner kronor år 2020, vilket är 4,1 % av verksamheternas nettokostnader. För de två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 3,5 % (+32,1 miljoner kronor) respektive 3,2 % (+29,4 miljoner kronor). Budgeten ger oss förutsättningar att uppnå samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt att uppfylla balanskravet.

I budgeten får nämnderna sex övergripande mål under tre målområden; Attraktiv kommun, Hållbarhet och hushållning samt Attraktiv arbetsgivare. Dessutom finns även 21 riktade uppdrag från den politiska plattform för planperioden.

Lösningar på hemmaplan och öppenvård inom individ- och familjeomsorgen prioriteras med 4,5 miljoner kronor under 2020. På grund av försenade effekter av åtgärder från sektor omsorgs omställnings- och förändringsarbete får sektorn behålla 6,7 miljoner kronor, som annars budgetramen skulle ha minskats med år 2020.

Sektor samhällsutveckling omprioriterar inom befintlig budgetram och förstärker med fler tjänster för att verkställa den beslutade bostadsförsörjningsplanen. Sektor ledning och verksamhetsstöd får 1 miljon kronor för fortsatt arbete och införande av e-arkiv, e-handel, informationssäkerhet samt ny översiktsplan.

Under 2020 och 2022 ska samtliga sektorer utom omsorg effektivisera och minska sina kostnader med 1 %, vilket motsvarar totalt cirka 5 miljoner kronor per år. Sektor omsorg ska sänka sina kostnader under 2022 med 5 miljoner kronor. Kommundirektören får även i uppdrag att minska gemensamma kostnader, till exempel kost, lokalvård, fastighetsskötsel, fordon, inköp och sjukfrånvaro, med 4 miljoner kronor per år under planperioden. Vi behöver göra effektiviseringar för att möta kommande kostnadsökningar till följd av bland annat lägre skatteintäkter och förändrad demografi.

Bland de större planerade investeringsprojekten finns ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledningar som binder ihop VA-nätet på ön, Slussen som nytt VA-verksamhetsområde samt en vattenledning till Rossön. Vi bygger om två särskilda boende för äldre, Strandgården och Ängsviken. En ny förskola planeras i Svanesund. Till grund för planering av investeringar finns beslutad VA-plan samt förslag till lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2023. Investeringsåtgärder ska också vidtas i hamnen i Henån samt vid ån i Henån. Mollösunds hamn ska klimatsäkras i samband med exploatering.

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till högst 150 miljoner kronor och för de två nästföljande åren 100 miljoner kronor och 200 miljoner kronor. Den höga investeringsnivån kräver ny upplåning under planperioden och låneskulden beräknas öka, med högst 190 miljoner kronor, till 805 miljoner kronor i slutet av år 2022.

Återställ
Hjälp oss bli bättre