Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Budget 2021

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 november antogs den politiska majoritetens budget för 2020 med plan för 2021 och 2022.

Under 2020 fattades två budgetbeslut på grund av den pågående pandemin och det ekonomiskt osäkra läget som råder till följd av denna. Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna har gjort några förändringar jämfört med inriktningsbudgeten från augusti.

Reviderat budgetförslag

I den reviderade budgeten har skatteintäkter och generella statsbidrag uppdaterats med ny prognos från augusti. Regeringens extra anslag till kommunerna i höstbudgeten för 2021 och 2022 ingår också. Även pensionsprognosen har uppdaterats med ny bedömning. Majoriteten har valt att använda de nya statsbidragen och utrymmet från lägre pensionskostnader till att höja upp resultatnivån till vårt finansiella mål. Majoriteten har också valt att lägga till fyra nya riktade uppdrag med tillhörande ekonomiska satsningar som inledningsvis finns inom ramen för kommunstyrelsens medel till förfogande.

Budgeterat resultat och skattesats

Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott om 18,5 miljoner kronor (mnkr) år 2021, vilket utgör 2 % av verksamheternas nettokostnader. För de två nästföljande åren förväntas resultatet uppgå till 3,1 % (+30,3 mnkr) respektive 3,0 % (+30,2 mnkr) av verksamheternas nettokostnader. Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 25 öre per år under mandatperioden till år 2022, vilket innebär en skattesats på 22,86 kr per skattekrona för 2021 och 22,61 vid mandatperiodens slut år 2022.

Övergripande mål

Budgeten innebär att nämnderna får sex övergripande mål att arbeta med under tre målområden. Dessutom ges 17 riktade uppdrag under planperioden utifrån den politiska plattformen. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är utifrån förutsättningarna i den föreslagna budgeten möjliga att uppnå.

Förändringar i sektorernas budgetramar

Nämndernas och sektorernas budgetramar har sin utgångspunkt i innevarande budget 2020. Justeringar har sedan gjorts till följd av volymförändringar på grund av demografin samt krav på effektiviseringar och satsningar utifrån politiska prioriteringar.

Samtliga nämnder och sektorer får effektiviseringskrav såväl 2021 som 2022 för att möta kommande behov och kostnadsökningar samt lägre skatteintäkter. Sektor lärande och omsorgs budgetramar justeras för volymförändringar inom barnomsorg, skola och hemtjänst. I potten ofördelad budget finns budgetkompensation under året för pris- och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost samt kapitalkostnadsökningar.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till högst 100 mnkr år 2021 och högst 195 mnkr år 2022 samt 150 mnkr år 2023. Bland de större planerade investeringsprojekten kan nämnas ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledning från Mollösund till Ellös (VA-länk väst/bro), pågående ombyggnation av Strandgårdens äldreboende, ny förskola i Svanesund, ombyggnad av Ågårdens äldreboende till annan verksamhet samt förstärkningsarbete vid ån i Henån.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 153 mnkr till 803 mnkr i slutet av år 2023. Nyupplåningen sker under 2022 och 2023.

Återställ
Hjälp oss bli bättre