Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i februari

Torsdagen den 11 februari sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten. Under rådande situation vädjar vi till eventuella besökare att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning.


Tid och plats

Torsdag den 11 februari
Klockan 18:00
Lokal Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Revisionen informerar 2021
 • Beslut om servitut för ändamålet brygga på fastigheten Käringön 1:1, till förmån för fastigheten Käringön 1:99
 • Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Fastighetsreglering berörande Röra-Lunden 1:34 och 1:39
 • Försäljning av mark, Lavön 2:20
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Halsområdet, Svanesund
 • Antagande av föreskrifter för avfallshantering, Orust kommun
 • Antagande av Turismstrategi 2021-2025
 • Antagande av HBTQI -policy
 • Antagande av Riktlinje för måltider
 • Antagande av kulturplan 2021-2023
 • Godkännande av reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner
 • Motion om utredning avseende inrättande av kommunalt fastighetsbolag
 • Motion om ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning
  avseende inlämning av frågor, motioner och interpellationer
 • Interpellation om VA-samfällighet knuten till Myckelby skola
 • Interpellation om PFAS
 • Frågor till ordförande i utskottet för samhällsutveckling om gång- och cykelväg till Lövås
 • Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Eva Fallqvist (V)
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Ulf Sjölinder (L)
Återställ
Hjälp oss bli bättre