Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i april

Onsdagen den 29 april sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 29 april
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om sammanträdet ska vara öppet eller stängt för allmänheten. Utgå från att hela sammanträdet kan komma att vara stängt för allmänheten.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 351.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 19 MB)

Ärendelista

 • Beslut om kommunstyrelsens sammanträde ska vara öppet för allmänheten eller inte
 • Förvaltningens information
 • Revidering av Riktlinjer för biståndsbedömning
 • Yttrande över Stenungsunds översiktsplan 2020
 • Godkännande av avrop enligt erbjudande från VGR, samarbetsavtal med VGR och drift- och förvaltningsavtal med VGR
 • Avsiktsförklaring och konsortieavtal för transportkorridor
 • Deltagande i och medfinansiering av Fiskekommunerna 2021-2023
 • Ändring i Riktlinjer för flaggning i Orust kommun
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Motion om äldres livssituation på Orust - Införa äldresamtal
 • Försäljning av byggnad belägen på Huseby 1:50 - Sjöbod och brygga 121
 • Avgift för kombinerade bil- och båttrailerparkeringar
 • Beslut om investering - Östra hamnen Henån
 • Godkännande av Avtal om anläggningsarrende för sjöbodar och småbåtshamn på Lavön 2:20, Tuvesvik
 • Godkännande av genomförandeavtal och nyttjanderättsavtal för pendelparkeringar i Varekil, Vräland och Svanesund
 • Motion om progressiv förbrukningsavgift VA-taxa
 • Prövning av begäran om upprättande av detaljplan för Svineviken 1:5
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre