Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i april

Onsdagen den 24 april sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:50

Tid och plats

Onsdag den 24 april
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:50

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 246.5 kB)

Handlingar 1PDF (pdf, 8.1 MB)

Handlingar 2PDF (pdf, 7 MB)

Handlingar 3PDF (pdf, 4.9 MB)

ProtokollPDF (pdf, 484.5 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Yttrande över remiss - Fördjupad strukturbild för Kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
 • Information om fördjupad översiktsplan för Tjörns och Orusts kust- och havsområden
 • Information om granskning av Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplan för Västerhavet
 • Information om åtgärdsvalsstudie för väg 160 Stora Höga - Skåpesund
 • Överlåtelse av anläggningsarrende för Hamn och sjöbodar, Lavön 2:20
 • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförrättare
 • Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • Uppdrag för införandet av nytt arbetssätt inom kulturskola och skola
 • Avgifter avseende tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter 2019
 • Firmatecknare för Orust kommun
 • Upphävande av beslut om att erbjuda friköp av mark för sjöbodar
 • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar - avgiftsfritt för eldrivna båtar
 • Tillägg till Föreskrifter för Orust kommuns hamnar
 • Kvalitetsuppföljning 2018 - sektor samhällsutveckling
 • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten på Rossö
 • Genomförandebeslut av projekt Rossö, utbyggnad av vattenledning
 • Medborgarförslag gällande Allmags folkpark, östra Orust
 • Medborgarförslag om konstverket Vikingaskeppet på Henåns torg
 • Medborgarförslag om strategi för infrastruktur på Orust
 • Motion om bostäder på vattnet
 • Antagande av detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., etapp 1
 • Godkännande av Exploateringsavtal Högeliden 1:23 m.fl. i Henån, etapp 1
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
 • Anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre