Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i april

Onsdagen den 24 april sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:50

Tid och plats

Onsdag den 24 april
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:50

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 246.5 kB)

Handlingar 1PDF (pdf, 8.1 MB)

Handlingar 2PDF (pdf, 7 MB)

Handlingar 3PDF (pdf, 4.9 MB)

ProtokollPDF (pdf, 484.5 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Yttrande över remiss - Fördjupad strukturbild för Kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla
 • Information om fördjupad översiktsplan för Tjörns och Orusts kust- och havsområden
 • Information om granskning av Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplan för Västerhavet
 • Information om åtgärdsvalsstudie för väg 160 Stora Höga - Skåpesund
 • Överlåtelse av anläggningsarrende för Hamn och sjöbodar, Lavön 2:20
 • Yttrande till Länsstyrelsen angående förordnande som borgerlig vigselförrättare
 • Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • Uppdrag för införandet av nytt arbetssätt inom kulturskola och skola
 • Avgifter avseende tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter 2019
 • Firmatecknare för Orust kommun
 • Upphävande av beslut om att erbjuda friköp av mark för sjöbodar
 • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar - avgiftsfritt för eldrivna båtar
 • Tillägg till Föreskrifter för Orust kommuns hamnar
 • Kvalitetsuppföljning 2018 - sektor samhällsutveckling
 • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten på Rossö
 • Genomförandebeslut av projekt Rossö, utbyggnad av vattenledning
 • Medborgarförslag gällande Allmags folkpark, östra Orust
 • Medborgarförslag om konstverket Vikingaskeppet på Henåns torg
 • Medborgarförslag om strategi för infrastruktur på Orust
 • Motion om bostäder på vattnet
 • Antagande av detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., etapp 1
 • Godkännande av Exploateringsavtal Högeliden 1:23 m.fl. i Henån, etapp 1
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
 • Anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre