Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdagen den 27 januari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 27 januari
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Kommunstyrelsens har tidigare beslutat att dess sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2020-12-31. Kommunstyrelsen ska ta ställning till om beslutet ska förlängas. Läget med den rådande pandemin är allvarligt, räkna därför med att sammanträdet är stängt.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förlängning av beslut gällande stängda sammanträden för kommunstyrelsen
 • Förvaltningens information
 • Information om preliminärt ekonomiskt resultat för Orust
  kommun 2020
 • Finansrapport december 2020
 • Förutsättningar och instruktioner för budget 2022 med plan för 2023 och 2024
 • Årsplan 2021 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • Information om Orustförslaget
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Halsområdet, Svanesund
 • Antagande av föreskrifter för avfallshantering, Orust kommun
 • Försäljning av mark, Lavön 2:20
 • Upprättande av detaljplan inom fastigheten Tofta 2:31
 • Information om ändring av sammanträdesplan 2021 – utskottet för samhällsutveckling
 • Fastighetsreglering berörande Röra-Lunden 1:34 och 1:39
 • Antagande av kulturplan 2021-2023
 • Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Beslut om servitut för ändamålet brygga på fastigheten Käringön 1:1, till förmån för fastigheten Käringön 1:99
 • Beslut om granskning för detaljplan
  Mollösund 5:351 m fl
 • Information om Ernst & Youngs genomlysning av byggenheten
 • Antagande av Riktlinje för måltider
 • Antagande av HBTQI -policy
 • Antagande av handlingsplan för suicidprevention 2020-2025
 • Antagande av Turismstrategi 2021-2025
 • Deltagande i HållbarhetsklivetÅterrapportering av internkontroll 2020
 • Antagande av internkontrollplan 2021
 • Genomförande av uppdrag kring politisk organisation
 • Uppdrag till kommundirektören att föreslå organisationsförändring
 • Godkännande av avsiktsförklaring om STO-bro
 • Motion om utredning avseende inrättande av kommunalt
  fastighetsbolag
 • Fyllnadsval av 1 ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Godkännande av reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner
 • Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer i uppföljning av granskningen av inköp
 • Kommunstyrelsens svar på revisorernas förstudie avseende
  bisysslor och jäv
 • Antagande av svar på kommunrevisionens frågor med anledning av kommunstyrelsens hantering av Covid-19
 • Kommunstyrelsens svar på revisorernas förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare
 • Återkoppling gällande åtgärder för hantering av identifierade risker
 • Antagande av förslag till förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022
 • Överenskommelse om barn och ungas hälsa
 • Ställningstagande till medverkan i Yrkesresan
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre