Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdagen den 27 januari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 27 januari
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Kommunstyrelsens har tidigare beslutat att dess sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2020-12-31. Kommunstyrelsen ska ta ställning till om beslutet ska förlängas. Läget med den rådande pandemin är allvarligt, räkna därför med att sammanträdet är stängt.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förlängning av beslut gällande stängda sammanträden för kommunstyrelsen
 • Förvaltningens information
 • Information om preliminärt ekonomiskt resultat för Orust
  kommun 2020
 • Finansrapport december 2020
 • Förutsättningar och instruktioner för budget 2022 med plan för 2023 och 2024
 • Årsplan 2021 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • Information om Orustförslaget
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Halsområdet, Svanesund
 • Antagande av föreskrifter för avfallshantering, Orust kommun
 • Försäljning av mark, Lavön 2:20
 • Upprättande av detaljplan inom fastigheten Tofta 2:31
 • Information om ändring av sammanträdesplan 2021 – utskottet för samhällsutveckling
 • Fastighetsreglering berörande Röra-Lunden 1:34 och 1:39
 • Antagande av kulturplan 2021-2023
 • Beslut om markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Beslut om servitut för ändamålet brygga på fastigheten Käringön 1:1, till förmån för fastigheten Käringön 1:99
 • Beslut om granskning för detaljplan
  Mollösund 5:351 m fl
 • Information om Ernst & Youngs genomlysning av byggenheten
 • Antagande av Riktlinje för måltider
 • Antagande av HBTQI -policy
 • Antagande av handlingsplan för suicidprevention 2020-2025
 • Antagande av Turismstrategi 2021-2025
 • Deltagande i HållbarhetsklivetÅterrapportering av internkontroll 2020
 • Antagande av internkontrollplan 2021
 • Genomförande av uppdrag kring politisk organisation
 • Uppdrag till kommundirektören att föreslå organisationsförändring
 • Godkännande av avsiktsförklaring om STO-bro
 • Motion om utredning avseende inrättande av kommunalt
  fastighetsbolag
 • Fyllnadsval av 1 ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Godkännande av reviderat samarbetsavtal om gemensam organisation för budget- och skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommuner
 • Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer i uppföljning av granskningen av inköp
 • Kommunstyrelsens svar på revisorernas förstudie avseende
  bisysslor och jäv
 • Antagande av svar på kommunrevisionens frågor med anledning av kommunstyrelsens hantering av Covid-19
 • Kommunstyrelsens svar på revisorernas förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare
 • Återkoppling gällande åtgärder för hantering av identifierade risker
 • Antagande av förslag till förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022
 • Överenskommelse om barn och ungas hälsa
 • Ställningstagande till medverkan i Yrkesresan
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre