Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdagen den 29 januari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 29 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja, från och med klockan 09:00 (preliminärt)

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 8.2 MB)

HandlingarPDF (pdf, 15.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 549.3 kB)

Reservation § 3 SverigedemokraternaPDF (pdf, 83.3 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Ekonomisk rapport sektor omsorg
 • Beslut om att godkänna och anta anbud
  avseende försäkringar från 2020
 • Information om preliminärt ekonomiskt
  resultat för Orust kommun 2019
 • Godkännande av budgetförutsättningar för
  åren 2021-2023
 • Godkännande av årsplan 2020 för planering
  och uppföljning av kommunens ekonomi,
  verksamheter och mål
 • Godkännande av finansrapport december
  2019
 • Motion om riktlinjer för budgetrutiner
 • Godkännande av plan för internkontroll 2020
 • Uppföljning av internkontroll 2019
 • Information från Södra Bohusläns Turism
 • Yttrande: Handlingsplan för suicidprevention
  i Västra Götaland
 • Tillsättande av dataskyddsombud från 1
  februari 2020
 • Beslut avseende Västvatten
 • Medborgarförslag om användningsområde
  för Myckleby skola
 • Åtgärd med anledning av trafiksituationen
  vid bagarevägens förskola
 • Friköp av mark Käringön 1:1, Karingo
 • Antagande av Biblioteksplan
 • Information: Uppdrag om åtgärder för
  markåtkomst
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande
  beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS -
  kvartal 3
 • Åtgärder utifrån granskning av
  biståndsbedömningen inom äldreomsorgen
 • Förändrad beslutsprocess gällande beslut om
  riktlinjer av hjälpmedel
 • Yttrande: samverkan för barns och ungas
  bästa - Överenskommelse mellan Västra
  Götalands kommuner och Västra
  Götalandsregionen
 • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
 • Beslut efter tillsyn av Orust
  Montessoriförskola
 • Information: Rapportering av anmälan till
  huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/svar från
  skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre