Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdag den 26 januari sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 26 januari
Klockan 08:15
Årholmen, Henån samt digitalt via Teams

Öppet för allmänheten

På grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 är mötet ej öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Relaterad information


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Uppstart av verksamhet Mini-Maria, Fyrbodal
 • Uppdrag mat på Strandgården och Kaprifolgården
 • Information - Uppföljning av strandstädning 2021
 • Genomförande av renovering och ombyggnad Ågården
 • Beslut om påbörjad projektering av ny förskola Ellös
 • Förändring av färdtjänstregler
 • Förändring av taxa för färdtjänst
 • Avtalssamverkan med Tjörns kommun avseende handläggning och tillsyn av alkoholservering, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning
 • Yttrande över näringslivsstrategi för Fyrbodals kommunalförbund 2030
 • Yttrande över remiss - Regional infrastrukturplan
 • Samrådsyttrande Lysekils översiktsplan 2022
 • Yttrande över remiss - Miljörådets förslag till regeringen
 • Beslut om revidering av regler för skolskjuts
 • E-förslag om att återuppta insamling av "Återvinningssäcken"
 • Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
 • Motion om återvinningskärl för batterier på samtliga källsorteringsstationer
 • Motion om återvinningskärl för glödlampor och lysrör på samtliga källsorteringsstationer
 • Beslut om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK och för samhället Svanesund
 • Beslut om markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
 • Beslut om upprättande av planändring för detaljplan Ellös-Slätthults industriområde.
 • Beslut om markanvisning för Huseby 1:102
 • Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
 • Godkännande av ramavtal mellan Orust kommun och Stiftelsen Orustbostäder avseende kommunlägenheter inom Orustbostäders fastighetsbestånd
 • Återrapportering intern kontroll 2021 Orust kommun
 • Interkontrollplan 2022 Orust kommun
 • Information om budgetförutsättningar 2023-2025
 • Information om preliminärt ekonomiskt resultat för Orust kommun 2021
 • Godkännande av finansrapport december 2021
 • Revidering av riktlinjer för attest
 • Godkännande av årsplan 2022 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • E-förslag om gång- och cykelväg mellan Henån och Varekil
 • E-förslag om cykelväg Nösund - Tegneby - Henån
 • Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol och LSS - Kvartal 3 2021
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre