Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i juni

Onsdagen den 30 juni sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 30 juni
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej, kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2021-06-30 med anledning av Covid-19.


Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Antagande av budget 2022 med plan för 2023 och 2024
 • Godkännande av planprogram Dalby
 • Revidering av Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
 • Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Poseidon
 • Yttrande i avgränsningssamråd gällande vindpark Mareld
 • Godkännande av projektplan för Översiktsplan 2040 samt val av ledamöter och ersättare till styrgruppen
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av årsrapport Fjärrvärme 2020
 • Uthyrning av Warmarkska villan
 • Revidering av VA-plan 2021
 • Förtydligande av text i slamsugningstaxa
 • Ansökan om kommunal sjöledning mellan Morlanda och Flatön
 • Ansökan om arrende för del av brygga, Lavön 2:20
 • Godkännande av anläggningsarrende för sjönära byggnad, Lavön 2:20
 • Godkännande av markanvisning för del av kommunens fastighet Tofta 2:31
 • Uppsägning av arrendeavtal för omförhandling, Hällevik 2:208
 • Uppdrag om försäljning av mark från fastigheten Röra-Lunden 1:39
 • Beslut om fortsatt planläggning inom fastigheten Hällevik 1:6
 • Avyttring av lös egendom inom Hantverksprogrammet, Orust gymnasieskola
 • Avgift för boendestöd
 • Ersättningsmodell för personlig assistans
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - Kvartal 1 2021
 • E-förslag om att så frön för vilda pollinerare längs väg 160 Varekilsnäs
 • E-förslag om äventyrsbana för barn
 • E-förslag om utegym vid motionsspåret Hällevi, Henån
 • E-förslag om discgolfbana i Henån
 • E-förslag om möjlighet att lägga till båt på Tuvesvik ett par timmar
 • E-förslag om utbyggd vägbelysning i Mollösund
 • E-förslag om att behålla Timmerhult
 • E-förslag om Ängås - En generationsöverskridande mötesplats
 • Motion gällande segelfartyget Westkust
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
 • Beslut om formerna för kommunstyrelsens sammanträden
Återställ
Hjälp oss bli bättre