Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i juni

Onsdagen den 24 juni sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 24 juni
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej. Kommunstyrelsens sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2020-09-30 med hänsyn till smittspridningsrisk för Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022
  och 2023 för Orust kommun
 • Ansökan om kommunal medfinansiering av
  stöd ur Havs- och fiskerifonden
 • Yttrande över ansökan om tillstånd till odling
  av ostron
 • Antagande av Ledningsplan krisberedskap
 • Godkännande av Fyrbodals
  kommunalförbunds årsredovisning för 2019
  samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av fjärrvärmeverksamhetens
  verksamhetsår 2019
 • Medborgarförslag om pendelparkering vid
  Svanesundsfärjan
 • Beslut om markanvisningsavtal, del av
  Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
 • Godkännande av ändringar i
  Kommunstyrelsens delegeringsordning,
  sektor omsorg
 • Upphandling av skolskjuts
 • Översyn av ansvar och uppdrag kring
  utemiljö och lekutrustning
 • Information: Anmälan/svar från
  skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Information: Rapportering av anmälan till
  huvudman enligt 6 kap § 10 skollagen (2020)
 • Avrapportering av avtalsuppföljningen för
  2019
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre