Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i juni

Onsdagen den 24 juni sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 24 juni
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej. Kommunstyrelsens sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2020-09-30 med hänsyn till smittspridningsrisk för Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022
  och 2023 för Orust kommun
 • Ansökan om kommunal medfinansiering av
  stöd ur Havs- och fiskerifonden
 • Yttrande över ansökan om tillstånd till odling
  av ostron
 • Antagande av Ledningsplan krisberedskap
 • Godkännande av Fyrbodals
  kommunalförbunds årsredovisning för 2019
  samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av fjärrvärmeverksamhetens
  verksamhetsår 2019
 • Medborgarförslag om pendelparkering vid
  Svanesundsfärjan
 • Beslut om markanvisningsavtal, del av
  Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
 • Godkännande av ändringar i
  Kommunstyrelsens delegeringsordning,
  sektor omsorg
 • Upphandling av skolskjuts
 • Översyn av ansvar och uppdrag kring
  utemiljö och lekutrustning
 • Information: Anmälan/svar från
  skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Information: Rapportering av anmälan till
  huvudman enligt 6 kap § 10 skollagen (2020)
 • Avrapportering av avtalsuppföljningen för
  2019
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre