Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i juni

Onsdagen den 26 juni sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:50.

Tid och plats

Onsdag den 26 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:50

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 8.5 MB)

HandlingarPDF (pdf, 17.8 MB)

ProtokollPDF (pdf, 403.6 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om fördjupad översiktsplan för Tjörns och Orusts kust- och havsområden
 • Ändring av Detaljplan för Hällevik 2:233 - Beslut om godkännande av samrådsredogörelse samt antagande
 • Yttrande över remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 178, Orust kommun
 • Information från Ett enat Bohusläns styrgrupp och Turistrådet Västsverige
 • Information från Arbetsmiljöverket: Ett hållbart arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer
 • Tillägg till avsiktsförklaring avseende markanvisning för del av Lavön 2:20
 • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Käringön
 • Revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan
 • Genomförandebeslut av projekt ombyggnad Strandgården
 • Årsrapport fjärrvärme 2018
 • Kommunal borgen för Stiftelsen Orustbostäder
 • Budget 2020 med plan för 2021 och 2022
 • Antagande av Sotningstaxa 2019
 • Yttrande till Länsstyrelsen avseende förordnande som borgerlig vigselförrättare
 • Delegering i vakansprövningsbeslut
 • Tecknande av nytt avtal om patientnämndsverksamhet med Västra Götalandsregionen
 • Medborgarförslag om stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS
 • Trafiksituationen kring Bagarevägens förskola
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre