Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i maj

Onsdagen den 27 maj sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 27 maj
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej. Kommunstyrelsens sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2020-09-30 med hänsyn till smittspridningsrisk för Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Uppföljning och helårsprognos april 2020 Orust kommun
 • Uppföljning och helårsprognos april 2020 för kommunstyrelsens sektorer
 • Finansrapport april 2020
 • Reviderad budgetprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021
 • Godkännande av åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer, Grundläggande granskning 2019
 • Försäljning av fjärrvärmeverksamheten
 • Begäran om utökning av ram för sektor miljö och bygg 2020
 • Antagande av nya abonnemangsformer vid insamling av hushållsavfall 2021
 • Ändringar av planer för fritidshusområden för möjliggörande av åretruntboende
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 1
 • Förordnande av ledamöter att fatta beslut i brådskande ärenden under perioden 2020-06-01 - 2020-08-31, utskottet för omsorg
 • Uppstart av tillfällig enhet med anledning av Covid-19
 • Yttrande enligt begäran JO Dnr 3063-2020
 • Införande av läkarintyg för specialkost
 • Förslag på lättnad för restauranger att inte betala anmälningsavgift för tillfälligt utökad serveringsyta sommaren 2020
 • Motion om att interpellationer och frågor ska kunna ställas till ordförande i kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges presidium
 • Motion om insynsplatser i nämnder och utskott
 • Motion om inrättande av tjänst som Bygglovsrådgivare
 • Godkännande av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
 • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre