Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i maj

Onsdagen den 29 maj sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 08:50.

Tid och plats

Onsdag den 29 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 08:50

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 14.3 MB)

HandlingarPDF (pdf, 67.2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 655.7 kB)

Skriftlig reservation från MP, C och V avseende beslut § 121PDF (pdf, 64.3 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om ESF-projekt, Steg1
 • Uppföljning och helårsprognos april 2019
 • Godkännande av finansrapport per april 2019
 • Godkännande av remissvar avseende granskning av nationell havsplan för Västerhavet
 • Yttrande över remiss - Fördjupad strukturbild för Kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.
 • Information om fördjupad översiktsplan för Tjörns och Orusts kust- och havsområden
 • Genomförandebeslut av projekt VA-länk syd, utbyggnad av VA-ledningar
 • Fastställande av projektplan inklusive budget för om- och tillbyggnad av Ängsviken
 • Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
 • Tillägg till kommunstyrelsens delegeringsförteckning
 • Tillhandahållande av fler offentliga toaletter
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedlingen Västs årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Antagande av VA-taxa 2019
 • Revidering av kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp samt antagande av nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i Kungsviken
 • Motion om Hogen och andra industriområden
 • Motion om samverkan med andra kommuner avseende lantmäteritjänster
 • Köp del av fastighet, Varekil 1:7
 • Beslut om utbildningsformen Hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri och båtbyggande inom Orust gymnasieskola
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Anta SKL:S rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter
 • Riktat uppdrag avseende hemmaplanslösningar för individ- och familjeomsorgen
 • Antagande av IFO-plan
 • Tecknande av samverkansavtal för Barnahus
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre