Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdagen den 31 mars sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 31 mars
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån samt Teams

Öppet för allmänheten

Nej, kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2021-06-30 med anledning av Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete)
 • Godkännande av årsredovisning 2020 för Orust kommun
 • Godkännande av prognosrapport februari 2021 för Orust kommun
 • Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil)
 • Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös)
 • Avsiktsförklaring STO-bro
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Antagande av arbetsmiljö- och personalbokslut 2020
 • Godkännande av remissvar – En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
 • Godkännande av remissvar - program Interreg Sverige – Norge 2021-2027
 • Begäran om utökning av tjänst för Budget- och skuldrådgivning under 2021-2022
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2020
 • Redovisning av obesvarade motioner 2021
 • Beslut om försäljning av kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6
 • Beslut om utökade öppettider för huvudbiblioteket
 • Godkännande av planprogram för Henåns centrum
 • Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av del av detaljplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, Svanesund
 • Omfördelning av kommunstyrelsens medel till förfogande till parkenhet
 • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2020
 • Subventionerad måltid inom sektor omsorg
 • Godkännande av remissvar - Riktlinje för omhändertagande av avlidna
 • E-förslag om liten trappa i slänten Vallmovägen-Capio Vårdcentral
 • E-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun
 • Beslut av fördelning av statsbidraget "Extra skolmiljarden" år 2021
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre