Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdagen den 31 mars sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 31 mars
Klockan 08:15
Årholmen, kommunhuset, Henån samt Teams

Öppet för allmänheten

Nej, kommunstyrelsens sammanträden stängda för allmänheten till och med 2021-06-30 med anledning av Covid-19.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete)
 • Godkännande av årsredovisning 2020 för Orust kommun
 • Godkännande av prognosrapport februari 2021 för Orust kommun
 • Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil)
 • Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk väst yttre (Tuvesvik/Gullholmen-Ellös)
 • Avsiktsförklaring STO-bro
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Antagande av arbetsmiljö- och personalbokslut 2020
 • Godkännande av remissvar – En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar
 • Godkännande av remissvar - program Interreg Sverige – Norge 2021-2027
 • Begäran om utökning av tjänst för Budget- och skuldrådgivning under 2021-2022
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2021 samt medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2020
 • Redovisning av obesvarade motioner 2021
 • Beslut om försäljning av kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6
 • Beslut om utökade öppettider för huvudbiblioteket
 • Godkännande av planprogram för Henåns centrum
 • Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av del av detaljplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, Svanesund
 • Omfördelning av kommunstyrelsens medel till förfogande till parkenhet
 • Godkännande av patientsäkerhetsberättelse 2020
 • Subventionerad måltid inom sektor omsorg
 • Godkännande av remissvar - Riktlinje för omhändertagande av avlidna
 • E-förslag om liten trappa i slänten Vallmovägen-Capio Vårdcentral
 • E-förslag gällande trygghetslarm på öar utan fast förbindelse med Orust
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun
 • Beslut av fördelning av statsbidraget "Extra skolmiljarden" år 2021
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre