Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i november

Onsdagen den 27 november sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 09:00.

Tid och plats

Onsdag den 27 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 09:00 (cirka)

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Ekonomisk rapport sektor omsorg
 • Information från Samordningsförbundet Väst
 • Antagande av Uppdragsdokument 2020-2022, detaljbudget för 2020 och lokalförsörjningsplan för 2020-2024 med utblick mot 2030 för kommunstyrelsens sektorer
 • Godkännande av budgetjustering för 2020
 • Godkännande av Prognosrapport oktober 2019
 • Beslut om upplösning av stiftelsen Anders Karlsson i Vasshagen donationsfond
 • Antagande av Riktlinjer för rehabilitering
 • Antagande av Digital agenda - strategi för åren 2019-2024
 • Upphandling av skolskjuts
 • Godkännande av Tillsynsplan enligt Alkohollagen och Lag om tobak och andra produkter
 • Godkännande av Detaljbudget politisk verksamhet 2020
 • Antagande av Samverkansavtal med Tjörns kommun avseende färdtjänst
 • Antagande av Färdtjänstregler
 • Antagande av Riktlinjer för e-förslag
 • Antagande av Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
 • Ändrad inriktning av arbetet med konsumentvägledning
 • Val av ordförande samt vice ordförande till Kommunala pensionärs- och handikapprådet för perioden 2019-2022
 • Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner
 • Redovisning av alternativa driftsformer för hamnarna samt uppdrag att upphandla alternativ drift av gästhamnen i Henån
 • Antagande av Regler för kommunens hamnar
 • Antagande av Hamnföreskrifter i kommunens hamnar
 • Försäljning av före detta Spruthuset i Mollösund
 • Godkännande för samråd Vattenskyddsområde Rödsvattnet
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Motion om digitalisering av ansökan om/handläggning av bygglov
 • Antagande av nya taxebestämmelser inom livsmedelskontrollen i enlighet med EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre