Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i november

Onsdagen den 27 november sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet för allmänheten från och med klockan 09:00.

Tid och plats

Onsdag den 27 november
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Från och med klockan 09:00 (cirka)

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Ekonomisk rapport sektor omsorg
 • Information från Samordningsförbundet Väst
 • Antagande av Uppdragsdokument 2020-2022, detaljbudget för 2020 och lokalförsörjningsplan för 2020-2024 med utblick mot 2030 för kommunstyrelsens sektorer
 • Godkännande av budgetjustering för 2020
 • Godkännande av Prognosrapport oktober 2019
 • Beslut om upplösning av stiftelsen Anders Karlsson i Vasshagen donationsfond
 • Antagande av Riktlinjer för rehabilitering
 • Antagande av Digital agenda - strategi för åren 2019-2024
 • Upphandling av skolskjuts
 • Godkännande av Tillsynsplan enligt Alkohollagen och Lag om tobak och andra produkter
 • Godkännande av Detaljbudget politisk verksamhet 2020
 • Antagande av Samverkansavtal med Tjörns kommun avseende färdtjänst
 • Antagande av Färdtjänstregler
 • Antagande av Riktlinjer för e-förslag
 • Antagande av Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
 • Ändrad inriktning av arbetet med konsumentvägledning
 • Val av ordförande samt vice ordförande till Kommunala pensionärs- och handikapprådet för perioden 2019-2022
 • Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner
 • Redovisning av alternativa driftsformer för hamnarna samt uppdrag att upphandla alternativ drift av gästhamnen i Henån
 • Antagande av Regler för kommunens hamnar
 • Antagande av Hamnföreskrifter i kommunens hamnar
 • Försäljning av före detta Spruthuset i Mollösund
 • Godkännande för samråd Vattenskyddsområde Rödsvattnet
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Motion om digitalisering av ansökan om/handläggning av bygglov
 • Antagande av nya taxebestämmelser inom livsmedelskontrollen i enlighet med EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre