Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i september

Onsdagen den 29 september sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 29 september
Klockan 08:15
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Kommunstyrelsens sammanträden är stängda för allmänheten till och med 2021-09-30 med anledning av Covid-19.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Delårsrapport augusti 2021 för Orust kommun
 • Finansrapport augusti 2021
 • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige
 • Presentation av förstudie kring ett kontaktcenter samt beslut om att gå vidare
 • Information med anledning av kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
 • Avrapportering av resultat avtalsuppföljning - 2020
 • Antagande av övergripande plan mot våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck
 • Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, statsbidraget "Skolmiljarden"
 • Remiss- Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården - SOU 2021:39
 • Godkännande av planprogram för Svanesunds centrum
 • Yttrande - Remiss Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - kvartal 2 2021
 • Godkännande av medfinansiering av budget för delregionala utveclkingsmedel 2022'
 • Utbetalning av partistöd 2022
 • Gemensamhetsanläggning för garage, Mollösund 5:398
 • Beslut om planbesked för Varekil 1:19
 • Beslut om formerna för kommunstyrelsens sammanträden
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
 • Anmälan om inkomna skrivelser
 • Anmälan om delegeringsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre