Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september

Onsdag den 15 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 15 september
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Delårsbokslut augusti 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om delårsbokslut augusti 2021 för Orust kommun
 • Finansrapport augusti 2021
 • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
 • Presentation av förstudie kring ett kontaktcenter samt beslut om att gå vidare
 • Beställning av förstudie avseende lokaler kontaktcenter
 • Utbetalning av partistöd 2022
 • Godkännande av medfinansiering av budget för delregionala utvecklingsmedel 2022
 • Antagande av övergripande plan mot våld i nära relationer inkluderat hedesrelaterat våld och förtryck
 • Yttrande - Remiss Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan
 • Utredning om huvudmannaskap för allmänplatsmark inom detaljplanelagt område
 • Trygghetsboende i Ellös
 • Utveckling av returverksamheten inom Orust kommun
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre