Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i april

Onsdag den 20 april sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 20 april
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2022:1
2. Ny sotningstaxa 2022 MBN/2022:650
3. Information om bostadsanpassningsbidrag MBN/2022:19
4. Information om budgetförutsättningar 2023-2025 MBN/2022:608
5. Svar på uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen MBN/2022:544
6. Förvaltningens information MBN/2022:2
7. Anmälan om inkomna skrivelser och beslut MBN/2022:3
8. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 401-609 MBN/2022:4
9. Prövning av tillstånd för enskild avloppsanordning, Töllås 1:191 MBN/2022:297
10. Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för väg, Bön 1:12 MBN/2021:1950
11. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och ett garage på fastigheten Kila 1:117 MBN/2021:1600
12. Prövning av ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage på Ängön 1:9 MBN/2021:1816
13. Prövning av ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Söbben 1:30 MBN/2021:2215
14. Prövning av ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus på fastigheten Bäckevik 1:4 MBN/2021:2229
15. Prövning av bygglov för komplementbyggnad och staket på fastigheten Käringön 1:275 MBN/2022:219
16. Prövning av bygglov för enbostadshus och garage på fastigheten Hals 2:140 MBN/2022:522
17. Prövning av bygglov för nybyggnad av ett fritidshus, samt marklov på fastigheten Nösund 1:159 MBN/2021:782
18. Prövning av bygglov för ändrad användning av skola till LSS boende på fastigheten Mollösund 5:263 MBN/2022:258
19. Prövning av bygglov för om och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Tofta 2:125 MBN/2021:1236
20. Prövning av bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten Röra lunden 1:34 MBN/2021:2287
21. Prövning av bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten Röra lunden 1:69 MBN/2021:2288
22. Prövning av bygglov för carportar med solcellstak inom fastigheten Huseby 6:15 MBN/2022:221
23. Prövning av bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheterna Nösund 1:37 samt 1:132 MBN/2021:1462
24. Prövning av marklov samt bygglov för stödmur inom fastigheten Svanesund 3:82 MBN/2021:2066
25. Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Nösund 1:250 MBN/2021:1821
26. Prövning av bygglov för flerbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Söbben 1:36 MBN/2021:348
27. Prövning av bygglov för nybyggnad av förråd/garagebyggnad på fastigheten Barrevik 1:22 MBN/2022:376
28. Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport på fastigheten Flatö 2:64 MBN/2022:180
29. Prövning av bygglov för fasadändring på fastigheten Nösund 1:49 MBN/2021:2136
30-31. Ärenden mellan nr 30-31 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Återställ
Hjälp oss bli bättre