Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juli

Onsdag den 6 juli sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 6 juli
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Punkt 2 är öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Antagande av kulturmiljöstrategi 2040
 • Förvaltningens information
 • Anmälan om inkomna skrivelser och beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut nr 884-998
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för brygga, Gårehogen 1:139
 • Prövning av strandskyddsdispens- Renovering av brygga, Röra-Äng S:15
 • Prövning av strandskyddsdispens - trappa och spång, Gåre 2:27 och Gåre 2:33
 • Prövning av yttrande avseende vattenverksamhet för sjöförläggning av optokabel för bredband från Stora Härmanö till Käringön. Målnummer M 5362-21
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus samt garage på fastigheten Röra-Äng 1:124/1:250
 • Prövning av ansökan om bygglov för uppförande av mur, nybyggnad av altan, fasadändring samt marklov, Nösund 1:204
 • Prövning av ansökan om bygglov för uppförande av mur på fastigheten Svanesund 3:138
 • Prövning av bygglov samt startbesked för återvinningsstation samt plank på fastigheten Lavön 2:20
 • Prövning av ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till delvis kontor, delvis vandrarhem, Röra-Äng 2:3
 • Prövning av bygglov för rivning och nybyggnad av fritidshus på fastigheten Glimsås 1:56

Ärende 16 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Återställ
Hjälp oss bli bättre