Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i mars

Torsdag den 17 mars sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 17 mars
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning MBN/2022:1
2. Tillsynsplan för Räddningstjänsten 2022-2023 MBN/2022:401
3. Information om alkohol- och tobakstillstånd MBN/2022:456
4. Information prognos februari 2022 för byggenheten och miljöenheten MBN/2022:427
5. Godkännande av reviderad delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden MBN/2021:2043
6. Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket MBN/2022:442
7. Rapport 2021 års medarbetarenkät - sektor miljö- och bygg MBN/2022:408
8. Information om budgetförutsättningar
9. Förvaltningens information 2022-03-17 MBN/2022:2
10. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut MBN/2022:3
11. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 124-400 MBN/2022:4
12. Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för breddning av stig, Nösund 1:169 MBN/2021:1557
13. Prövning av föreläggande att utföra avhjälpandeåtgärd vid f.d. plantskola Kårehogen 1:3, 1:20 m.fl. MBN/2007:10652
14. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:65 MBN/2021:1015
15. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Rossö 1:25 MBN/2021:1594
16. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två garage på fastigheten Hårleby 2:13 MBN/2021:1324
17. Prövning av ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus och ett garage på fastigheten Ängön 1:10 MBN/2021:1307
18. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av ett fritidshus på fastigheten Mollösund 5:38 MBN/2021:751
19. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Mollösund 5:345 MBN/2021:2085
20. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Glimsås 1:91 MBN/2021:2117
21. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Otterslätt 1:11 MBN/2022:45
22. Prövning ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kårehogen 1:106 MBN/2022:202
23-25. Ärenden mellan nr 23-25 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Återställ
Hjälp oss bli bättre