Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Måndag den 8 februari 2021 sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 8 februari
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Beslut om verksamhetsberättelse 2020 - sektor samhällsutveckling
 • Rapport 2020 års medarbetarenkät
 • Direktiv om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i konsthallen
 • Direktiv om revidering av reglerna för kulturpriset
 • Information om öppettider för huvudbiblioteket
 • Beslut om försäljning av kommunens andelar i samfälligheterna Ängön s:2 och s:6
 • Statusuppdatering angående förfrågan om förvärv av fastigheten Härmanö 2:144 (Skottarn)
 • Beslut om överföring av servitut från fastigheten Käringön 1:147 till Käringön 1:128 samt friköp av markområdet inom detaljplan 1421-P13
 • Beslut om försäljning av del av kommunens fastighet Brattorp 1:2
 • Uppdrag att sälja mark på Röra-Lunden
 • Beslut om ansökan om köp av mark, Hällevik 2:208
 • Information om detaljplan Åvägen, del av Henån 1:306
 • Godkännande av planprogram Henåns centrum
 • Information om fritidshusplanerna
 • Beslut om planbesked för Varekil 1:187
 • Redovisning av uppdrag att konsekvensbeskriva ett tidigareläggande av genomförande av två VA-investeringar
 • Information om ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk
 • Frågor om bräddning vid pumpstation i Svineviken och i Tuvesvik
 • Beslut om fortsatt planarbete med ändring av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Avstämning och prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre