Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Torsdag den 18 mars 2021 sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 18 mars
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Förberedande information om Budgetförutsättningar 2022-2024
 • Information om prognosrapport februari 2021
 • Information om uthyrning Warmarkska villan
 • Beslut om avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella arrangemang i konsthallen
 • Revidering av regler för Orust kulturpris
 • Beslut om utökade öppettider i huvudbiblioteket
 • Information om otillåten byggnation av landgång och bryggdäck på kommunens fastighet Hällevik 2:208
 • Information om ansökan om köp av industrimark på Röra-Lunden 1:39
 • Information om upplåtelseform för restaurangtomt i Mollösund
 • Godkännande av planprogram för Henåns centrum
 • Information om planbesked för Glimsås 1:50
 • Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk öst-väst (Ellös-Varekil)
 • Tidigareläggning av investeringsprojekt VA-länk väst yttre (Tuvesvik/ Gullholmen-Ellös)
 • Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Svanesunds samhälle för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde med flera för att möjliggöra ökat helårsboende
 • Information om fritidshusplanerna
 • Revidering av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, Svanesund
 • Omfördelning av kommunstyrelsens medel till förfogande
 • Information om planbesked för fastigheterna Hällevik 1:6 och 1:215
 • Beslut om att avbryta planarbetet med detaljplan för Hällevik 1:6
 • Information om Kommungemensam FÖP för Tjörns och Orusts kust- och havsområden
 • Information om renhållningsinformation till hushållen
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre