Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Måndag den 13 september 2021 sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 13 september
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Uppföljning med helårsprognos - tertial 2 2021
 • Information om status investeringsprojekt
 • Information om förfrågan angående utegym på Råbergsvägen i Varekil - eventuellt arrende och finansiering av utrustning
 • Information om riktlinjer för övertagande av gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp
 • Information om ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk
 • Information om projekt - sektor samhällsutveckling
 • Information om markanvisning för Huseby 1:78 och 1:96
 • Information om taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun
 • Information om markanvisning för del av Röra-Lunden 2:1, Hogens industriområde
 • Gemensamhetsanläggning för garage, Mollösund 5:398, Hålvägen
 • Information om detaljplanearbetet med detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
 • Beslut om samråd och uppdrag om markanvisning för detaljplan för del av Svanesund Centrum Norra
 • Information inför beslut om planbesked, Härmanö 1:78
 • Godkännande av planprogram för Svanesunds centrum
 • Information inför beslut om planbesked, altan på allmän plats natur, Härmanö 2:197
 • Information inför beslut om samråd, Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera
 • Information inför beslut om samråd, del av Svanesunds samhälle
 • Information inför beslut om samråd, Mölneby Nedergård 3:5 med flera
 • Information inför beslut om samråd, Hals stora 2:3 med flera
 • Information inför beslut om samråd, Svanviks fritidshusområde
 • Information inför beslut om planbesked, Svanesund 2:127
 • Information inför beslut om planbesked, Härmanö 2:109
 • Beslut om planbesked för Varekil 1:19
 • Information inför beslut om taxa för planer
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre