Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Måndag den 8 november 2021 sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 8 november
klockan 08:15
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchef informerar
 • Uppföljning av internkontrollplan 2021 för sektor samhällsutveckling
 • Antagande av Interkontrollplan 2022 för sektor samhällsutveckling
 • Uppdragsdokument 2022-2024 och detaljbudget 2022 för sektor samhällsutveckling
 • Information om renhållningsverksamheten
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall
 • Motion om ÅV-säcken
 • Indexhöjning av anläggningsavgifter och brukningsavgifter för vatten och avlopp 2022
 • Beslut om kommunalt bidrag för anläggning av konstgräsplan av och för Myckleby IK och för samhället
 • E-förslag om skatepark på gamla skoltomten i Svanesund
 • Motion om att inrätta ett "The Orust House"
 • Information om parkering vid busstationen i Henån
 • Beslut om nu taxa för arrendeupplåtelser i Orust kommun
 • Information inför markanvisning för del av Tofta 2:31
 • Beslut gällande övertagande av ansvar och skötsel av lekplatser inom Ellös vägförenings område
 • Information inför beslut om markanvisning, Huseby 1:102, byggemenskap
 • Beslut om granskning för planändring av detaljplan 1421-P93-6 gällande fastighet Svanesund 3:40
 • Beslut om granskning för planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra (14-RÖR-1253) gällande fastighet Röra-Äng 1:35
 • Information/underhandsavstämning av inkommen synpunkt i samrådet, detaljplan Mölneby Nedergård 3:5 med flera
 • Godkännande av avgiftsförklaring för medverkan i Vinnovaprojektet "Egnahem för alla"
 • Godkännande av granskningsutlåtande för Mollösund 5:351 m.fl.
 • Information inför antagande av detaljplan Mollösund, östra hamnområdet
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Härmanö 1:78
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre