Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder

Tisdag den 15 november sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 november 2022
Klockan 08:15
Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Uppföljning av internkontrollplan 2022 för sektor samhällsutveckling
 • Uppdragsdokument 2023-2025 med detaljbudget 2023 för sektor samhällsutveckling
 • Information om prognos oktober 2022
 • Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor samhällsutveckling
 • Information om fritidsenheten
 • Presentation av pågående VA-projekt
 • Information inför samråd, ändringsplan för Tofta 2:165
 • Information om fritidshusplanerna
 • Information om omarbetat planmaterial inför utställning, Säckebäck 1:2
 • Information om detaljplan för Varekil 1:19
 • Information om detaljplan för Glimsås 1:267
 • Information inför granskning av detaljplan, Kungsviken 1:25
 • Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268
 • Information om förfrågan om köp av p-platser i Tuvesvik
 • Information om tilläggsavtal till markanvisning för del av Svanesund 2:2, Orust kommun
 • Information inför beslut om upphävande av pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
 • Information om förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande del av Svanesund 2:2
 • Beslut om tilläggsavtal till genomförandeavtal avseende Huseby 1:96
 • Beslut om förlängning av markanvisning Åvägen, Henån 1:306
 • Beslut om planbesked för Mollösund 5:324
 • Omförhandling av lägenhetsarrende för ställplats på Röra-Äng 2:2
 • Indexuppräkning av bygglovtaxa 2023
 • Antagande av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 2023
 • Indexuppräkning av taxa för tillsyn av receptfria läkemedel 2023
 • Indexuppräkning av timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2023
 • Indexuppräkning av taxa för prövning av tillsyn enligt miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2023
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre