Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i mars

Tisdag den 15 mars sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 mars 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Prognosrapport 2022 - Sektor samhällsutveckling
 • Information om förutsättningar för budget 2023 med plan för 2024-2025 - Sektor samhällsutveckling
 • Information om mark- och exploateringsenheten inklusive parkförvaltning
 • Information om miljöenheten
 • Information om Lokalt engagemang för vatten - ett samarbete med lokala lantbruksföretag - LEVA
 • Information om Vatten värt att värna - ett samarbetsprojekt inom 8+fjordar
 • Information om planprocessen och delegeringsordningen
 • Information om detaljplan Kungsviken 1:25
 • Information om budget för geoteknik, fritidshusplanerna
 • Antagande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2022
 • Information om revidering av renhållningsföreskrifter
 • Information om antagande av renhållningstaxa
 • Information om renhållning, Stocken
 • Information om tilldelning av markanvisning för Huseby 1:96
 • Information om godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176
 • Information om försäljning av kommunal mark, Röra-Lunden 1:39
 • Information om markanvisning för del av Varekil 1:172
 • Information om skredsäkring av ån i Henån
 • Information om revidering av taxa för parkering
 • Information om planbesked för Mollösund 5:395 och 5:398 (Scanfjord)
 • Information inför beslut om granskning av Svanesund centrum norra
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheterna Härmanö 2:99 och 2:197
 • Beslut om försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15
 • Överlåtelse av exploateringsavtal avseende Brattås 1:60 och Brattås 1:62
 • Fastställande av Riktlinjer för bryggor i Orust kommun
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre