Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Pollineringsprojekt LONA

Vi har fått stöd från lokala naturvårdssatsningen, LONA, för att göra insatser som gynnar vilda pollinatörer.

Det handlar bland annat slåtter äv strandäng vid Äng i Henån, anlägga äng i Henån och Svanesund, bygga insektshotell samt sprida information.

Projektet pågår under 2022-2025.

Cirka en tredjedel av all mat som produceras är beroende av pollinering från olika insekter. Men idag har många av insekterna svårt att hitta mat och lämpliga boplatser. Landskapet har förändrats och många av de blomrika markerna har förvunnit eller växer igen.

Därför behövs pollinerare

Insekter som humlor, bin och andra pollinerare gör ett livsviktigt jobb. Det är tack vare dem som vi kan få till exempel jordgubbar, blåbär och äpplen. Olika pollinerande insekter är specialiserade på olika växter, därför behövs en mångfald av blommande växter i landskapet. Det behöver även finnas tillgång till pollen och nektar från blommor under hela växtsäsongen för att insekterna ska kunna hitta tillräckligt med mat.

Henån, Äng

Vi kommer att sköta cirka 1,7 hektar strandäng i Henån, vid Äng, på ett sätt som ska gynna vilda pollinatörer. Ängen ska skötas med årlig slåtter. Slåttern ska ske sent på säsongen så att blommor hinner fröa av sig. Vi ska även undersöka möjligheten att ta bort det slagna materialet för att minska tillförseln av näring.

På strandängen kommer minst 5 rutor på 2x2 meter att anläggas. Det översta jordlagret tas bort, mager jord tillförs, och sådd sker med anpassad fröblandning med inhemska fröer. Rutorna är tänkta att snabba på utvecklingen av en blomrik flora.

I anslutning till ängen planerar vi att sätta upp insektshotell och informationsskyltar.

Området ligger intill Bostadsrättföreningen Svängen.

Kartan visar området för pollineringsprojekt. Vi äger marken.

Svanesund, Röds Postgård

Vid Röds Postgård i Svanesund förbereds för odlingslotter på kommunal mark. Området har potential för att utvecklas både för friluftsliv, rekreation och naturvård.

Intill odlingslotterna kommer äng att anläggas på minst 5 rutor på 2x2 meter. Det översta jordlagret tas bort, mager jord tillförs, och sådd sker med anpassad fröblandning med inhemska fröer. Rutorna är tänkta att snabba på utvecklingen av en blomrik flora.

I anslutning till området planerar vi även att sätta upp insektshotell och informationsskyltar.

Området ligger i Svanesund på Röds Postgård.

Kartan visar området för pollineringsprojekt. Vi äger marken.

Genom att handla ekologiskt och välja bort kemiska bekämpningsmedel kan du bidra till bättre förutsättningar för pollinatörerna.

Om du har trädgård, kolonilott eller balkong kan du plantera inhemska växter som är rika på pollen och nektar. Blanda gärna olika sorter så att det finns blommande växter under stor del av växtsäsongen, från vår till sensommar.

Du kan till exempel avsätta en del av gräsmattan till en äng och slå den senare under sommaren, efter att växterna har hunnit blomma sätta frö.

Det går också att hjälpa insekter genom att skapa boplatser eller ordna ett vattenbad. Miljöer som är bra som boplatser och skydd är öppen sandig mark, grova gamla träd och död ved, fuktig mark, småvatten och stenmiljöer.

Foto på en damm som hänger ihop med en bäck.

Insektshotell, fotograf Marie Arvidsson.

Återställ
Hjälp oss bli bättre