Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Brandfarlig vara

För att hantera brandfarlig vara kan det krävas tillstånd för hanteringen av den brandfarliga varan.

Det är föreskriften MSBFS 2013:3, om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor som styr om tillstånd till hantering behövs eller inte.

Om du hanterar större mängd brandfarlig vara än vad tabellen nedan visar, krävs tillstånd. Tillståndet hanteras av räddningstjänsten men söks hos Miljö och bygg.

Även om din hantering inte kräver tillstånd så ska all hantering av brandfarliga vätskor och gaser följa gällande lagstiftning.

Tidsbegränsade tillstånd

Tillstånden är tidsbegränsade och tiden beror på vilken typ av verksamhet du bedriver.

Normal tillståndstid

Tillstånd ska begränsas till en viss tid. Orust räddningstjänst tillämpar en tillståndstid om 6 år i normalfallet. Är hanteringen av tillfällig karaktär bör tillståndstiden begränsas till den tid som hanteringen är tänkt att ske.

Om du hanterar en större mängd, ska alla produkter som klassas som brandfarlig vara med i tillståndet.

Det finns en sammanställning av vilka volymer som kräver tillstånd i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Med publik verksamhet avses hantering i verksamhet dit allmänheten har tillträde är bald annat restauranger, skolor, varuhus, vårdinrättningar, teatrar och festivaler.

Hur vet du om produkterna är brandfarligvara

Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 grader C.

Brandfarliga vätskor

I tillståndshandläggningen delas brandfarliga vätskor i två grupper.

  1. Flampunkt upp till 60 grader Celsius.
  2. Flampunkt 60 grader Celsius upptill 100 grader Celsius.

Brandfarlig gas

Brandfarlig gas är gas som kan antändas vid 20 grader Celsius och atmosfärstryck (101,3 kPa / 1 atm).

Tillståndshavare och verksamhetsutövare

Det är den juridiska personen/organisationen eller fysiska personen som hanterar den brandfarliga varan som ska vara tillståndshavare.

I och med att det är den juridiska eller fysiska person som bedriver verksamheten som ska vara tillståndshavare måste nytt tillstånd sökas om en verksamhet med tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara tas över av annan verksamhetsutövare. Detta gäller även vid uppköp av företag med tillstånd för hantering av brandfarlig vara eller om företaget av någon annan anledning byter organisationsnummer.

Ny verksamhetsutövare

När en tillståndspliktig verksamhet övergår till en ny verksamhetsutövare får den tillståndspliktiga verksamheten fortsätta att bedrivas enligt ett tidigare utfärdat tillstånd under en begränsad period, högst tre månader. Detta förutsätter dock att bytet av verksamhetsutövare i förväg anmäls till tillståndsmyndigheten som är Orust räddningstjänst samt att en ny ansökan om tillstånd lämnas in till tillståndsmyndigheten senast tre månader efter bytet av verksamhetsutövare.

Tillbudsrapportering

Du som är tillståndshavaren har skyldighet att kontakta Räddningstjänsten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion.

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av brandfarlig vara. Tillsyn sker med regelbundet intervall beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande

Återställ
Hjälp oss bli bättre