Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Brandfarlig vara

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska föreskrifter och allmänna råd för hantering av brandfarlig vara följas.

Brandfarliga varor delas in i tre område.

Brandfarliga gaser

Alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas.

Brandfarliga vätskor

Alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit.

Brandreaktiva varor

Det innefattar väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Hur söker jag tillstånd

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarlig vara du ska hantera.

Tänk på att förändringar har skett i förhållande till äldre föreskrifter. Vissa verksamheter som tidigare inte behövde tillstånd är nu tillståndspliktiga och tvärtom.

Du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp och kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning.

Räddningstjänsten Orust utfärdar tillståndet

Kontakta gärna oss för råd och hjälp med din ansökan.

Det är viktigt att din ansökan är komplett

Om din ansökan inte är komplett begär vi komplettering och det kan dra ut på tiden. En ansökan som inte är komplett inom två månader avslås och du debiteras enligt prislista.

Beslut kan ta tio veckor

Vi har tio veckor på oss att fatta beslut från den dagen din ansökan är komplett. Ansökan kan ta tid att behandla om ärendet behöver skickas på remiss till Polisen och Länsstyrelsen.

Tillbudsrapportering

Du som är tillståndshavaren har skyldighet att kontakta Räddningstjänsten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion.

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av brandfarlig vara. Tillsyn sker med regelbundet intervall om beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande

Återställ
Hjälp oss bli bättre