Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Gullvivan

Gullvivan ligger centralt i Henån på Kaprifolvägen, bakom Kaprifolgården. I samma hus finns vårdcentral och folktandvård.

Gullvivans demensboende är placerad i marknivå runt den soliga innergården. Boendet har 30 stora moderna lägenheter uppdelat på fyra avdelningar. Alla boende har tillgång till den gemensamma innergården.

Telefonnummer

Gullvivans enheter

Enhet

Boendeform

Telefon

Gullvivan 1

Demensboende

0304-33 48 61

Gullvivan 2

Demensboende

0304-33 48 62

Gullvivan 3

Demensboende

0304-33 48 63

Gullvivan 4

Demensboende

0304-33 46 53

Bild från Gullvivans innergård.

Gullvivan äldreboende Henån

Demensboende

Gullvivan 1 - 4 är alla gruppboenden för personer med demenssjukdom.

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Gullvivan erbjuds du och dina anhöriga ett välkomstsamtal tillsammans med någon av kontaktpersonerna, enhetschef och ibland också omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Under välkomstsamtalet tar vi bland annat upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

Du som flyttar in på Gullvivan får en ordinarie och en vice kontaktperson i personalgruppen. De har ett särskilt ansvar för dig och är även kontaktpersoner för dina anhöriga. Om du känner att personkemin inte fungerar mellan dig och dina kontaktpersoner, finns möjlighet att byta.

Du som anhörig är viktig

Vi tycker det är viktigt att du som anhörig får vara delaktig om din närstående så önskar och om du vill det. Du välkomnas att engagera dig i verksamheten. Du är en viktig tillgång, särskilt vid en demenssjukdom.

Värdigt liv och välbefinnande

Det finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Den innebär att äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ett värdigt liv innefattar

 • rätt till privat och kroppslig integritet
 • självbestämmande
 • delaktighet
 • insatser av god kvalitet
 • gott bemötande av den äldre och dennes närstående

Välbefinnande innebär att den äldre känner trygghet och meningsfullhet. Detta är en subjektiv upplevelse och kan betyda olika saker för oss alla till exempel att få ha sin tro, kontakt med barnen eller att ha fasta rutiner.

Genomförandeplan

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktperson, du och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan där det står hur du vill ha din hjälp.

Vi har alla olika behov. Tveka inte att ta upp småsaker för det är oftast det lilla som är viktigast. Kom ihåg att vi är till för dig. Du erbjuds också att i en så kallad levnadsberättelse beskriva dina vanor och intressen. Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga verktyg som vi använder i vårt arbete för att skapa trivsel och för att kunna ge dig hjälp på det sätt du önskar.

Personal

På Gullvivan arbetar kunnig och erfaren personal och service och omsorg finns att tillgå dygnet runt. Alla enheter har sin egen personalgrupp men de hjälps åt mellan de olika enheterna när det behövs.

Vid behov finns det möjlighet till regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Kvalitet

Det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet för att vi ska kunna ha en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsregister

På Gullvivan arbetar vi med de nationella kvalitetsregistren Senior alert och BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) för att kunna förebygga, trycksår, fall, undernäring och lindra symptom vid demenssjukdom.

Genombrottsmetoden

Vi arbetar också med Genombrottsmetoden som är en evidensbaserad metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. Arbetet innebär att man identifierar ett förändringsbehov, testar förändringen i liten skala, resultatet utvärderas och om det innebär en förbättring för dig som bor på Gullvivan så använder vi den.

Team-möten

För att kunna tillgodose de boendes behov på bästa sätt har vi team-möten. På dessa möten deltar

 • omvårdnadspersonal
 • sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • demenssjuksköterska
 • enhetschef

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och försöker utveckla verksamheten bland annat genom de brukarundersökningar som görs med jämna mellanrum. Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten och det är genom att få synpunkter från boende och anhöriga samt personalens erfarenheter som vi tillsammans kan utveckla verksamheten.

Återställ
Hjälp oss bli bättre