Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Strandgården

Strandgården ligger centralt i Ellös, intill strandpromenaden och badplatsen.

Det finns 42 lägenheter uppdelade på fyra enheter.

Telefonnummer

Strandgårdens enheter

Enhet

Boendeform

Telefon

Skärholmen 1

Demensboende

0304-33 46 52

Skärholmen 2

Demensboende

0304-33 46 53

Silverviken

Äldreboende

0304-33 46 54

Klippan

Äldreboende

0304-33 46 51


Strandgården ligger centralt i Ellös nära havet

Strandgården ligger centralt i Ellös nära havet

Äldre- och demensboende

Skärholmen är gruppboende för personer med demenssjukdom och har sammanlagt 16 lägenheter. Två enheter, Klippan och Silverviken, är äldreboende för personer med stora omvårdnadsbehov och har sammanlagt 26 lägenheter.

Lägenheter

Samtliga lägenheter har normal boendestandard. På varje enhet finns en gemensam matsal samt TV- och umgängesrum. Tvättmaskin och torktumlare finns i enheternas tvättstuga. Samtliga lägenheter är utrustade med värdeskåp och trygghetslarm.

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Strandgården erbjuds du och dina anhöriga ett välkomstsamtal tillsammans med din kontaktperson, om du önskar deltar också enhetschef och omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Under välkomstsamtalet tar vi bland annat upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

Du som flyttar in på Strandgården får en ordinarie och en vice kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonerna har ett särskilt ansvar för dig, ditt boende och omsorgsbehov.

Du som anhörig är viktig

Du välkomnas att engagera dig i verksamheten. Du som anhörig får vara delaktig om den enskilde önskar det eller om du vill det. Du kan vara en viktig tillgång för den enskilde.

Värdigt liv och välbefinnande

Det finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Den innebär att äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ett värdigt liv innefattar

 • rätt till privat och kroppslig integritet
 • självbestämmande
 • delaktighet
 • insatser av god kvalitet
 • gott bemötande av den äldre och dennes närstående

Välbefinnande innebär att den äldre känner trygghet och meningsfullhet. Detta är en subjektiv upplevelse och kan betyda olika saker för oss alla till exempel att få ha sin tro, kontakt med barnen eller att ha fasta rutiner.

Genomförandeplan

Genomförandeplan ska inom 3 veckor upprättas för alla som har ett omsorgsbehov och är beviljade stöd och hjälpinsatser. I genomförandeplanen står vad du behöver för stöd och hjälp och hur du vill att den ska utföras. En levnadsberättelse kan vara ett komplement till genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska följas upp var 6:e månad eller oftare om det behövs.

Aktiviteter

På Strandgården anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga.

Exempel på aktiviteter

 • ordspråkslek
 • gemensamma fikastunder
 • högläsning
 • gudstjänst
 • promenader
 • taktil massage
 • sångstunder
 • minnesträning, exempelvis bingo

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning. Vi samarbetar bland annat med kommunens anhörigkonsulent, Orust handräckning och Svenska kyrkan.

Kost och måltider

Frukost, middag och kvällsmat lagas i Strandgårdens kök. Önskar du, så serveras det kaffe på förmiddag och eftermiddag varje dag. Senare på kvällen serveras det även nyponsoppa, kaffe och te med smörgås.

Anhöriga och andra besökande har möjlighet att beställa mat när de besöker Strandgården.

Personal

På Strandgården arbetar kunnig och erfaren personal och service och omsorg finns att tillgå dygnet runt. Alla enheter har sin egen personalgrupp men hjälps åt mellan de olika enheterna när det behövs.

Vid behov finns det möjlighet till regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Fotvårdare kommer regelbundet till Strandgården.

Kvalitet

Det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet för att vi ska kunna ha en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsregister

På Strandgården arbetar vi med de nationella kvalitetsregistren Senior alert och BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) för att kunna förebygga, trycksår, fall, undernäring och lindra symptom vid demenssjukdom.

Genombrottsmetoden

Vi arbetar också med Genombrottsmetoden som är en evidensbaserad metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. Arbetet innebär att man identifierar ett förändringsbehov, testar förändringen i liten skala, resultatet utvärderas och om det innebär en förbättring för de boende eller dig så använder vi den.

Team-möten

För att kunna tillgodose de boendes behov på bästa sätt har vi team-möten. På dessa möten deltar

 • omvårdnadspersonal
 • sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • demenssjuksköterska
 • enhetschef

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och försöker utveckla verksamheten bland annat genom de brukarundersökningar som görs med jämna mellanrum. Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten och det är genom att få synpunkter från boende, anhöriga och personalens erfarenheter som gör att vi tillsammans kan utveckla verksamheten.

Självservice

Återställ
Hjälp oss bli bättre