Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vårdnad, boende, umgänge

Hos Familjerätten kan du få information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barnet.

Familjerätten för Orust och Stenungsund har ett gemensamt kontor i kommunhuset i Stenungsund.

Vårdnad

Vårdnaden för barn kan vara enskild eller gemensam. Att ha vårdnaden om ett barn är ett juridiskt begrepp. Det innebär att föräldrarna tillsammans eller ena föräldern har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som barnet har rätt till.

Du som vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet med hänsyn till barnets ålder och mognad. Föräldrar kan ändra i vårdnaden genom avtal om de är överens om att göra det och familjerätten bedömer att det är för barnets bästa.

Gemensam vårdnad betyder att båda föräldrarna beslutar i frågor som rör barnet och har ett gemensamt ansvar för att barnets behov tillgodoses. Om föräldrarna bor på skilda håll har de ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Gemensam vårdnad behöver inte innebära att barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Enskild vårdnad betyder att en av föräldrarna har vårdnaden och beslutanderätten om barnet. Vårdnadshavaren ska hålla den andra föräldern informerad om barnet för att främja ett gott och regelbundet umgänge.

När föräldrarna är ogifta får modern automatiskt enskild vårdnad vid barnets födelse. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle direkt till Skatteverket.

Boende

Barn kan bo lika mycket (växelvis) hos båda föräldrarna eller i huvudsak hos den ena föräldern och då ha umgänge med den andra föräldern.

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar efter en separation eller skilsmässa. Om resekostnaderna i samband med umgänget är betydande kan föräldrarna få hjälp med att upprätta ett avtal om fördelning av kostnaderna.

Samarbetssamtal

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med eller hur umgänget med den andra föräldern ska utformas. Då kan samarbetssamtal hos familjerätten vara ett sätt att komma fram till en gemensam lösning.

Syftet med samarbetssamtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden. Kan man nå detta mål har föräldrarna åstadkommit något mycket viktigt för sina barn. Om föräldrarna så önskar kan samarbetssamtalen leda till juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal kan göras på två olika sätt

  1. Föräldrar kan på eget initiativ kontakta familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört för samarbetssamtal. Frivilliga samarbetssamtal dokumenteras inte.
  2. Domstol kan i samband med familjerättslig tvist besluta om samarbetssamtal. Efter att samtalen avslutats redovisar familjerättsocionomen resultatet av samtalen till tingsrätten.

Utredning

Om föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn eller om den ena föräldern stämmer den andra inför domstol, kan domstolen begära en utredning från familjerätten.

Den utredningen syftar till att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Några viktiga saker att känna till

  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan föräldrar.
  • Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren, har även den andra föräldern rätt att ta del av.
  • Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal.
  • Utredningen kan när som helst avbrytas om föräldrarna kommer överens.

Avtal

Ett juridiskt bindande avtal kan tecknas av föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge för barn efter separation. Avtalet ska godkännas av socialnämnden i barnets hemkommun.

Avtalet ska gynna barnet. Det godkänns efter prövning av familjerättssocionom som gör socialregisterkontroll och vid behov polisregisterkontroll. Att avtalet är juridiskt bindande innebär att vid ansökan från en förälder kan länsrätten förordna om verkställighet av innehållet i avtalet.

Barnets försörjning - underhållsstöd

Försäkringskassan lämnar information om underhållsstöd och utjämningsbidrag. Föräldrarna är också välkomna att diskutera detta i samverkansavtalet.

Namnbyte

Ansökan om namnbyte görs hos Skatteverket. Vid oenighet mellan föräldrarna kan den ena föräldern begära att tingsrätten avgör frågan. Tingsrätten begär då yttrande från familjerätten i barnets hemkommun.


Återställ
Hjälp oss bli bättre