Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

LSS och SFB, Stöd och service

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Den ska garantera att du som omfattas av lagen får den hjälp du behöver i ditt dagliga liv.

Målet med LSS är att du ska få möjlighet att leva som andra och ha inflytande över vilket stöd och vilken service du får.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du omfattas av någon av följande personkretsar enligt lagen.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Stora funktionsnedsättningar som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilket stöd och vilken service kan beviljas?

 • Råd och stöd
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet (gäller inte personkrets 3)

Ansökan

Du ansöker om insatser hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre