Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Personlig assistent

Har du stora och omfattande funktionsvariationer kan du ha rätt att få stöd i form av personlig assistans

Du ansöker om personlig assistans hos din kommun. När din ansökan beviljats kan du själv välja vem som ska utföra assistansen, kommunen, annan utförare eller själv vara arbetsgivare.

Personlig assistans ska ha beviljats innan du fyller 65 år och antalet assistanstimmar kan inte utökas efter 65-årsdagen.

Om du har behov av personlig assistans för ditt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka kan du ha rätt att få assistansersättning. Du ansöker då om detta hos Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken, SFB, 51 kapitel 2 §.

Ansökan

Du ansöker om personlig assistans genom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, hos kommunen. Du ansöker om personlig assistans genom socialförsäkringsbalken, SFB, hos Försäkringskassan.

Kommunens LSS-handläggare har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Till dig som väljer Orust kommun som utförare av personlig assistans efter beslut av Försäkringskassan

När du väljer ​Orust kommun som utförare av din assistans innebär det att

 • du lämnar Försäkringskassans utredning och beslut till enhetschef för personlig assistans
 • du ger Försäkringskassan i uppdrag att betala ut assistansersättningen till kommunen

Du överlämnar arbetsgivaransvaret till kommunen som ansvarar för

 • rekrytering och anställning av personliga assistenter
 • lönesättning
 • semester och andra ledigheter
 • uppsägning
 • arbetsledning
 • schemaläggning
 • arbetsmiljö
 • arbetsplatsmöten och fortbildning av personalen

Genomförandeplan

Hur din personliga assistans ska utföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas tillsammans med dig.

I genomförandeplanen ska framgå vilka dina behov är och hur beslutet om personlig assistans ska utföras. I planen ska också anges vilka övriga resurser som är knutna till dig, till exempel insatser från arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och tandvård. Kontaktuppgifter till anhöriga eller andra viktiga personer ska också finnas i genomförandeplanen.

Begränsningar av vad som kan ingå i utförandet kan gälla hantering av ekonomi, skötsel av husdjur eller att bistå övriga personer i hushållet som är över 18 år.

Assistenter

Enhetschef samråder med dig vid rekrytering av dina personliga assistenter. När Orust kommun anställer personal gäller lagar för offentligt anställda såsom

 • arbetsmiljölagen
 • arbetstidslagen
 • semesterlagen
 • sekretesslagen
 • diskrimineringslagen

Orust kommun har som arbetsgivare ansvar för att tillgodose ditt behov av personliga assistenter med rätt utbildning.

 • Om du utan saklig anledning och vid upprepade tillfällen avfärdar de assistenter som uppfyller en rimlig kravprofil minskar kommunens möjligheter att rekrytera lämpliga assistenter.
 • Vid assistenters sjukdom anlitas vikarier anställda av kommunen. Om du som assistansberättigad tackar nej till de vikarierna, tackar du också nej till assistans vid dessa tillfällen.

Om du som assistansberättigad vill byta assistent krävs det att

 • assistenten brustit i sitt utförande av uppdraget som det kommits överens om i genomförandeplanen och inte förbättrat sig trots påpekanden
 • assistenten kränkt dig eller begått en kriminell handling

Arbetsmiljö

Du åtar dig att medverka till en god arbetsmiljö för assistenterna och medger att nödvändiga hjälpmedel får användas. Det kan behövas anpassningar av ditt hem för att tillgodose både en fysisk och psykosocialt god arbetsmiljö.

Omkostnader

Omkostnader för assistenterna beslutas av enhetschef.

Transporter och resor med bil

När du ska resa hänvisas du till färdtjänst, taxi eller övriga kommunikationsmedel i de fall då du inte själv kör bil. Att utföra persontransporter och resor i bil är inte en del av uppdraget för de personliga assistenterna och ingår inte i insatsen personlig assistans. Det gäller både beslut enligt LSS och beslut enligt SFB. Ansvarig enhetschef kan undantagsvis om särskilda skäl finns, vid enstaka tillfälle, bevilja att personlig assistent utför persontransport.

Skyldighet att rapportera enligt lex Sarah

All personal har skyldighet att rapportera om det uppstår missförhållanden eller risk för missförhållanden i utförandet av assistansen eller andra insatser inom vården. Denna skyldighet är ett lagkrav och är en del av vårt arbete för att medverka till att insatser som utförs är av god kvalitet.

Avtalet mellan dig som assistansberättigad och Orust kommun

Orust kommuns uppdrag som utförare av assistansen regleras i ett avtal mellan dig som assistansberättigad och Orust Kommun. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen och uppsägningstiden är 3 månader om ingen annan överenskommelse har gjorts. Även uppehåll av assistansen anmäls till kommunen i god tid innan uppehållet och senast 1 månad i förväg.

Tidredovisning

Varje månad redovisas de timmar som assistenterna utfört, var för sig, och godkänns sedan av dig på sammanställd blankett för att sedan skickas till Försäkringskassan av kommunen.

Utbetalning av assistansersättning

Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning sker till kommunen som utförare och godkänns av dig genom avtalet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre