Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vilket stöd kan du få?

Hjälp och stöd för vissa personer med funktionsnedsättning.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är dina förutsättningar och ditt behov av hjälp och stöd som ligger till grund för utredning och beslut.

Insatser enligt LSS för personer med funktionsnedsättning

  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Bostad med särskild service, boende för barn och unga
  • Daglig verksamhet

Hur du ansöker om stöd

Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Kontakta LSS-handläggaren via kommunens växel om du vill ansöka eller vill få råd om hur du ska göra för att ansöka om hjälp.

Utredning

Efter ansökan genomför LSS-handläggaren en social utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av ditt behov och vilken insats som kan bli aktuell för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vad du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt med information om hur du kan överklaga beslutet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre