Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hjälp i hemmet

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att kontakta handläggare vid biståndsenheten.

För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp och stöd i hemmet. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om, och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.

Alla insatser är behovsprövade. Det innebär att en handläggare först utreder ditt behov av hjälp och sedan fattar beslut om din rätt till hjälp/insatser.

Så här ansöker du om hjälp i hemmet

  • Först gör du ansökan. 
  • Sedan gör biståndshandläggaren en utredning. 
  • Utredningen är beslutsunderlaget för bedömningen av de behov som du har och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuell för dig.  
  • Beslutet fattas av handläggaren. 
  • Ett skriftligt beslut skickas eller överlämnas till dig. 

Ansökan

Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt. Handläggaren tar emot din ansökan och utreder utifrån dina individuella behov och förutsättningar och beslutar om hjälp/insats utifrån gällande lagstiftning, socialtjänstlagen, SoL och/eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Exempel på hjälp/insatser som du kan ansöka om

  • Hemtjänst  
  • Korttidsplats, växelvård
  • Särskilt boende
  • Trygghetslarm
  • Insatser för funktionshindrade enligt LSS

Överklagan

Om beslutet går dig emot kan det alltid överklagas. Handläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Självservice

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre